Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee in de functie van Marechaussee beveiliger 2013[Regeling vervalt per 15-08-2018.]

Geldend van 15-08-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 augustus 2013, nr. BOACAT2013/007, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Koninklijke Marechaussee

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Directeur Operaties Koninklijke Marechaussee van 29 januari 2013;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee in de functie van Marechaussee beveiliger.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 400 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan, zodra hij met goed gevolg de opleiding beroepsvaardigheden Koninklijke Marechaussee heeft voltooid, gedurende de uitoefening van zijn taak als buitengewoon opsporingsambtenaar uitgerust zijn met handboeien, korte wapenstok, pepperspray en een handvuurwapen.

Artikel 7

  • 1 De Directeur Operaties Koninklijke Marechaussee brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee in de functie van Marechaussee beveiliger 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 augustus 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.