Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling [...] 2006 (Subsidiebeleid Culturele betrekkingen Duitsland 2013)[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 02-11-2013 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 augustus 2013, nr. BLN-PCZ-059/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleid Culturele betrekkingen Duitsland 2013)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

Voor subsidieverlening op grond van artikelen 8.1 en 8.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de bevordering van internationale betrekkingen op cultureel gebied namens de Minister van Buitenlandse Zaken door de vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in de Bondsrepubliek Duitsland gelden voor de periode van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2013 de beleidsregels, vermeld in de bijlage bij dit besluit en een subsidieplafond van € 40.000.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Dit plafond wordt in twee subsidieronden uitgeput. Voor beide rondes is € 20.000 beschikbaar. Indien het voor de eerste ronde beschikbare bedrag niet wordt uitgeput, wordt het toegevoegd aan het bedrag voor de tweede ronde. Aanvragen worden uiterlijk op 6 november 2013, respectievelijk 22 november 2013 ingediend. Van alle aanvragen die voldoen aan de criteria, vermeld in de bijgevoegde beleidsregels, komen aanvragen die daaraan het beste voldoen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden te Berlijn,

M. Krop

Bijlage [Vervallen per 01-01-2014]

Richtlijnen voor het aanvragen van subsidie

Het subsidiebudget van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in Duitsland voor de rest van het kalenderjaar 2013 bedraagt € 40.000. Het budget is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de positie en profilering van Nederlandse kunsten in Duitsland. Subsidiabele projecten leveren een bijdrage aan de culturele samenwerking tussen Nederland en Duitsland en/of aan de export van Nederlandse kunst naar Duitsland.

Bij de beoordeling van aanvragen wordt mede acht geslagen op een spreiding van uitgaven over de diverse culturele disciplines en regio's. De subsidie kan voor alle culturele disciplines worden aangevraagd. Hierbij geldt als harde voorwaarde dat de aanvraag door de Duitse uitvoerende organisatie wordt ingediend en dat de aanvrager zelf een substantiële financiële bijdrage aan het project levert. Duurzaamheid van de relatie tussen de Duitse aanvrager en de Nederlandse partij is een pre.

Uitsluitend de volgende kosten komen in aanmerking voor tegemoetkoming:

  • 1. reis- en verblijfskosten (logies en ontbijt) van Nederlandse deelnemers

  • 2. marketing- en reclamekosten

  • 3. transportkosten

De subsidieaanvraag dient voor aanvang van het project en met inachtneming van de termijn van 6 november 2013, respectievelijk 22 november 2013 te worden ingediend bij de Afdeling Cultuur en Communicatie van de in de regio verantwoordelijke Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging.