Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingswet basisregistratie personen

Geldend van 06-01-2014 t/m heden

Wet van 10 juli 2013 houdende aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de invoering van de Wet basisregistratie personen andere wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel 1.1

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 1.2

[Red: Wijzigt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.]

Artikel 1.3

[Red: Wijzigt de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.]

Artikel 1.4

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1, Burgerlijk Wetboek Boek 2 en Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel 1.4a

[Red: Wijzigt de Wet basisregistratie personen.]

Artikel 1.4b

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (vermelding van het geslacht in de akte van geboorte) (Kst. 33351).]

Artikel 1.5

[Red: Wijzigt de Penitentiaire beginselenwet.]

Artikel 1.6

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]

Artikel 1.7

[Red: Wijzigt de Wet basisregistratie personen.]

Artikel 1.8

[Red: Wijzigt de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (Kst. 32444).]

Artikel 1.9

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel 1.10

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel 1.11

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel 1.12

[Red: Wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens.]

Artikel 1.13

[Red: Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]

Artikel 1.14

[Red: Wijzigt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.]

Artikel 1.15

[Red: Wijzigt de Wet controle op rechtspersonen.]

Artikel 1.16

[Red: Wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.]

Artikel 1.17

[Red: Wijzigt de Wet basisregistratie personen.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 2.1

[Red: Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]

Artikel 2.2

[Red: Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel 2.3

[Red: Wijzigt de Kieswet.]

Artikel 2.4

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 2.5

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Kieswet, enz. (maatregelen om stemmen eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland) (Stb. 2013/289).]

Artikel 2.5a

[Red: Wijzigt de Wet raadgevend referendum (Kst. 30372).]

Artikel 2.6

[Red: Wijzigt de Provinciewet.]

Artikel 2.7

[Red: Wijzigt de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.]

Artikel 2.8

[Red: Wijzigt de Wet algemene regels herindeling.]

Artikel 2.9

[Red: Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]

Artikel 2.10

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

Artikel 2.11

[Red: Wijzigt de Wet op de parlementaire enquête 2008.]

Artikel 2.12

[Red: Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel 2.13

[Red: Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]

Artikel 2.14

[Red: Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]

Artikel 2.15

[Red: Wijzigt de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES.]

Artikel 2.16

[Red: Wijzigt de Wet basisregistratie personen.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel 3.1

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]

Artikel 3.2

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel 3.3

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel 3.4

[Red: Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel 3.5

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 3.6

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel 3.7

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 3.8

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën

Artikel 4.1

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel 4.2

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel 4.3

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel 4.4

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel 4.5

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel 4.6

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel 4.7

[Red: Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Defensie

Artikel 5.1

[Red: Wijzigt de Kaderwet dienstplicht.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikel 6.1

[Red: Wijzigt de Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds.]

Artikel 6.2

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel 6.2a

[Red: Wijzigt deze wet en de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (modernisering tenaamstelling kentekenbewijzen) (Kst. 33504).]

Artikel 6.3

[vervallen]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Artikel 7.1

[Red: Wijzigt de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 8.1

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel 8.2

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel 8.3

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel 8.4

[Red: Wijzigt de Noodwet Arbeidsvoorziening.]

Artikel 8.5

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel 8.6

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel 8.7

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel 8.8

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel 8.9

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel 8.10

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel 8.11

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]

Artikel 8.12

[Red: Wijzigt de Wet privatisering FVP.]

Artikel 8.13

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel 8.13a

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 8.14

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel 8.15

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel 8.16

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel 8.17

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel 8.18

[Red: Wijzigt de Remigratiewet.]

Artikel 8.19

[Red: Wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 9.1

[Red: Wijzigt de Noodwet Geneeskundigen.]

Artikel 9.2

[Red: Wijzigt de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.]

Artikel 9.3

[Red: Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel 9.4

[Red: Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]

Artikel 9.5

[Red: Wijzigt de Wet op de jeugdzorg.]

Artikel 9.6

[Red: Wijzigt de Wet op de orgaandonatie.]

Artikel 9.7

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel 9.8

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]

Artikel 9.9

[Red: Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel 9.10

[Red: Wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning.]

Artikel 9.11

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel 9.12

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

Artikel 9.13

[Red: Wijzigt de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Kst. 31996).]

Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 10.1

[vervallen]

Artikel 10.2

Deze wet treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.

Artikel 10.3

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet basisregistratie personen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 10 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zesentwintigste juli 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven