Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet vervoer gevaarlijke stoffen, enz. (Wet basisnet)

Geldend van 01-04-2015 t/m heden

Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om, ter bevordering van sturing op het risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren, in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen regels op te nemen voor risicobegrenzing en de routeringsbevoegdheden te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.]

Artikel II

Artikel III

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel IVa

[Red: Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet revitalisering generiek toezicht.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel VII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 10 juli 2013

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de vijfentwintigste juli 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven