Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet versterking bestuur pensioenfondsen[Regeling materieel uitgewerkt per 07-08-2015.]

Geldend van 07-08-2013 t/m heden

Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bestuur bij pensioenfondsen te versterken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel IVa

[Red: Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel VIa

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel VIb

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]

Artikel VII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel VIII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 10 juli 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Uitgegeven de negentiende juli 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten