Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2013)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2013)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel II

  • 2 De informatie, bedoeld in artikel 1a, zevende lid, onderdeel h, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, wordt in afwijking van artikel 1a, achtste lid, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, uiterlijk:

    • a. 1 januari 2014 openbaar gemaakt voor zover die informatie betrekking heeft op het voorlaatste volledige boekjaar voorafgaand aan 1 januari 2014;

    • b. 1 juli 2014 openbaar gemaakt voor zover die informatie betrekking heeft op het laatste volledige boekjaar voorafgaand aan 1 januari 2014.

Artikel III

De verplichting tot het openbaar maken van informatie, bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, is voor kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd die op grond van artikel 5b, zesde lid, derde volzin, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen als algemeen nut beogende instelling worden aangemerkt, eerst van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers