Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Maritiem Rampenbestrijdingsplan Caribisch Nederland

Geldend van 02-07-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juni 2013, DG-RWS, RWS-2013/28195/138346 houdende vaststelling van het Maritiem Rampenbestrijdingsplan Caribisch Nederland

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 42, tweede lid, van de Wet maritiem beheer BES;

Besluit:

Artikel 1

De organisatie en coördinatie van de rampenbestrijding in de exclusieve economische zone rond de eilanden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, bedoeld in artikel 42 van de Wet maritiem beheer BES vindt plaats overeenkomstig het Rampenbestrijdingsplan dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Maritiem Rampenbestrijdingsplan Caribisch Nederland

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die elektronisch ter inzage wordt gelegd op www.rijksdienstcn.com.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage

[Red: Gepubliceerd op www.rijksdiensten.com.]