Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelwet SZW 2013[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2015.]

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 19 juni 2013 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige wijzigingen in de wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Algemene kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene kinderbijslagwet.]

Artikel II. Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III. Algemene ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene ouderdomswet.]

Artikel IIIa. Arbeidstijdenwet

[Red: Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Artikel IV. Arbeidswet 2000 BES

[Red: Wijzigt de Arbeidswet 2000 BES.]

Artikel IVa. Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945

[Red: Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2014/504.]

[Red: Wijzigt het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945.]

Artikel IVb. Kaderwet SZW-subsidies

[Red: Wijzigt de Kaderwet SZW-subsidies.]

Artikel IVc. Pensioenwet BES

[Red: Wijzigt de Pensioenwet BES.]

Artikel IVd. Remigratiewet

[Red: Wijzigt de Remigratiewet.]

Artikel V. Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel VI. Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel VIa. Wet algemene ouderdomsverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]

Artikel VII. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES.]

Artikel VIIa. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

[Red: Wijzigt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.]

Artikel VIII. Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel IX. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel X. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XI. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

[Red: Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]

Artikel XII. Wet op de economische delicten

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel XIII. Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel XIV. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving

[Red: Wijzigt de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving.]

Artikel XIVaa. Wet houdende wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet enkele socialezekerheidswetten (vormgeving exportbeperking Algemene kinderbijslagwet enz. (kst. 33162).]

Artikel XIVa. Wet inburgering

[Red: Wijzigt de Wet inburgering.]

Artikel XV. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel XVI. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XVII. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XVIIaa. Wet inkomstenbelasting 2001

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XVIIa. Wet minimumlonen BES

[Red: Wijzigt de Wet minimumlonen BES.]

Artikel XVIII. Wet ongevallenverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet ongevallenverzekering BES.]

Artikel XVIIIa. Wet op de ondernemingsraden

[Red: Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel XIX. Wet participatiebudget

[Red: Wijzigt de Wet participatiebudget.]

Artikel XX. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XXa. Wet tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES

[Red: Wijzigt de Wet tot inschrijving van arbeidskrachten 1945 BES en de Wet vereenvoudiging regelingen SVB.]

Artikel XXI. Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel XXII. Wet werk en bijstand

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XXIII. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XXIV. Wet ziekteverzekering BES

[Red: Wijzigt de Wet ziekteverzekering BES.]

Artikel XXV. Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XXVI. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

[Red: Wijzigt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters.]

Artikel XXVIa. Wet van 4 juli 1946 houdende de instelling van een arbeidsbureau BES

[Red: Wijzigt de Wet van 4 juli 1946 houdende de instelling van een arbeidsbureau BES.]

Artikel XXVIII. Samenloop Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XXVIIIa. Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

[Red: Wijzigt de Remigratiewet.]

Artikel XXIX. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXX. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW 2013.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 19 juni 2013

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Uitgegeven de achtentwintigste juni 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten