Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling Onafhankelijk Voorzitter Actieteam Crisisaanpak[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 09-04-2015 t/m 31-12-2015

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 2013, nr. 2013-0000082106, tot instelling van een Onafhankelijk Voorzitter Actieteam Crisisaanpak

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2016]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Actieteam: het Actieteam Crisisaanpak van de Stichting van de Arbeid;

 • b. onafhankelijk voorzitter: de onafhankelijk voorzitter van het Actieteam van de Stichting van de Arbeid;

 • c. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling Onafhankelijk Voorzitter [Vervallen per 01-01-2016]

Er is een onafhankelijk voorzitter van het Actieteam Crisisaanpak.

Artikel 3. Doel [Vervallen per 01-01-2016]

De onafhankelijk voorzitter draagt bij aan goede resultaten van het Actieteam, conform opdracht en taken van het Actieteam.

Artikel 4. Taken [Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De onafhankelijk voorzitter heeft tot taak:

  • a. het Actieteam voor te zitten en samen met de andere leden namens het Actieteam op te treden;

  • b. periodiek met de minister te overleggen;

  • c. in samenspraak met de minister in de media de aanpak van het Actieteam toe te lichten.

Artikel 5. Benoeming [Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Tot onafhankelijk voorzitter wordt benoemd mevrouw M.J. Oudeman tot 1 juli 2015.

 • 2 De onafhankelijk voorzitter kan éénmaal worden herbenoemd tot 1 januari 2016.

Artikel 6. Uitvoering werkzaamheden [Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De onafhankelijk voorzitter kan met inachtneming van dit besluit de uit te voeren werkzaamheden nader regelen met de Stichting van de Arbeid.

 • 2 De onafhankelijk voorzitter werkt in opdracht van het bestuur van de Stichting van de Arbeid en van de minister.

 • 3 In het secretariaat van het Actieteam wordt voorzien door de Stichting van de Arbeid.

Artikel 7. Vergoeding [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 8. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juni 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher