Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

BZK Subsidieregeling Nationaal Comité 4 en 5 mei[Regeling vervalt per 01-01-2017.]

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juni 2013, nr. 2013-0000329548, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei (BZK Subsidieregeling Nationaal Comité 4 en 5 mei)

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. stichting: Stichting Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 De minister verstrekt aan de stichting een subsidie met het oog op de organisatie van nationale herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei en de uitvoering van educatie- en erfgoedprojecten.

  • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2017]

Op de subsidie, bedoeld in artikel 2, zijn de bepalingen van het Kaderbesluit BZK-subsidies inzake een subsidie lager dan € 25.000 van toepassing.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2017]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

§ 2. De subsidieverlening [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2017]

De stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

§ 3. De subsidievaststelling [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2017]

In afwijking van artikel 24, eerste lid, onderdeel b, van het Kaderbesluit BZK-subsidies hoeft de aanvraag tot subsidievaststelling niet vergezeld te gaan van een controleverklaring.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2017]

Een subsidie die aan de stichting is verleend op grond van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: BZK Subsidieregeling Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 juni 2013

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk