Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling inhouding vaste vergoeding bij buitengewoon verlof op grond van artikel 45 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geldend van 27-09-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 juni 2013, nr.394209, houdende nadere regels betreffende de inhouding van de vaste vergoeding bij buitengewoon verlof verleend op grond van artikel 45, eerste of tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Regeling inhouding vaste vergoeding bij buitengewoon verlof op grond van artikel 45 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 38b van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Indien de rechterlijk ambtenaar een vaste vergoeding ontvangt uit hoofde van de activiteiten waarvoor hem op grond van artikel 45, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging is verleend, wordt deze vaste vergoeding door de in artikel 45, tweede lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren bedoelde functionele autoriteit ingehouden op zijn bezoldiging.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inhouding vaste vergoeding bij buitengewoon verlof op grond van artikel 45 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 juni 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten