Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2013

Geldend van 21-06-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 juni 2013, kenmerk 397617, houdende instelling van de examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer (Besluit instelling examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2013)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar,

Besluit:

Artikel 1

In de commissie belast met het examen ter verkrijging van het getuigschrift ‘Bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer’ nemen plaats:

 • a. als voorzitter: A. Brouwer, namens de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie;

 • b. als leden:

  D.K. Baak, namens HTM;

  H. Derks, namens RET;

  mw. mr. Y.E.T.M. Gerner, namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  dr. J. Hollander, namens Connexxion;

  drs. A.J. Vaandrager, namens KNV;

  F.J. Vermeulen, namens het arrondissementsparket Rotterdam;

  G.G. van der Zalm, namens NS Opleidingen;

  mw. E.C.T.J. Zeldenthuis, namens het GVB.

 • c. Het secretariaat wordt gevoerd door KNV.

Artikel 2

De Instellingsbeschikking examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit instelling examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoer 2013’.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 18 juni 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

M. Jongeneel - van Amerongen,

het hoofd van de afdeling bestuurlijke en juridische zaken.