Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen

Geldend van 18-12-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2013, nr. 119559-104161-GMT, houdende deskundigheideisen voor radiologische verrichtingen (Regeling deskundigheideisen radiologische verrichtingen)

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 54 van het Besluit stralingsbescherming;

Besluit:

Artikel 1

De eisen van deze regeling gelden voor het opleidingsniveau van een behandelend arts als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van het Besluit stralingsbescherming.

Artikel 2

  • 5 Onverminderd het vierde lid heeft een tandarts die tevens tandheelkundig specialist kaakchirurg is en onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan ioniserende straling, een opleiding gevolgd op het niveau 4AM variant voor kaakchirurgen of gelijkwaardig.

Artikel 3

Onverminderd artikel 2 heeft een tandarts die niet tevens tandheelkundig specialist kaakchirurg is en onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een ConeBeam CT:

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013, met uitzondering van artikel 3 dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers