Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Werkwijze Communicatie ACM[Regeling vervallen per 17-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2014.]

Geldend van 11-06-2013 t/m 31-07-2014

Werkwijze Communicatie ACM

§ 1. Inleiding [Vervallen per 17-07-2015]

Op 1 april 2013 is de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking getreden. Daarmee zijn de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit en de Consumentenautoriteit samengevoegd tot één nieuwe toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Onlangs is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarmee de procedures van ACM worden gestroomlijnd en bevoegdheden worden geharmoniseerd1. In de periode tot de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel bestaan er verschillende wettelijke regimes op basis waarvan ACM informatie over haar werkzaamheden en besluiten aan het publiek kenbaar kan (of moet) maken. Deze werkwijze geeft inzicht in de wijze waarop ACM het publiek informeert over haar werkzaamheden en besluiten die zij in het kader van de aan haar toevertrouwde wettelijke taken verricht, met inachtneming van de genoemde verschillende kaders2.

Deze werkwijze geldt slechts tot inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarmee de procedures worden gestroomlijnd en de bevoegdheden worden geharmoniseerd. Als uitgangspunt geldt dat ACM bij de uitvoering van haar taken openheid betracht met inachtneming van geldende rechtswaarborgen. Dit is één van de kernwaarden van de organisatie. Openheid is echter niet onbegrensd. Niet alleen het belang van onderzoek en handhaving, maar bijvoorbeeld ook belangen van ondernemingen kunnen ertoe leiden dat een beperking van openbaarmaking van informatie geraden is.

§ 2. Algemene uitgangspunten [Vervallen per 17-07-2015]

 • 1. ACM is transparant bij de uitvoering van haar taken. Hiertoe geeft zij actief voorlichting over de uitvoering van aan haar opgedragen taken.

 • 2. ACM geeft via haar website (www.acm.nl) voorlichting over de werkzaamheden die zij verricht en over de besluiten die zij neemt, tenzij bijzondere belangen zich hiertegen verzetten. Deze belangen kunnen onder meer zijn een lopend onderzoek, (bedrijfs)vertrouwelijkheid en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

 • 3. ACM geeft evenmin voorlichting over haar werkzaamheden en besluiten indien dit naar haar oordeel het doel van de aan haar opgedragen taken zou belemmeren.

 • 4. Bij publicaties vermeldt ACM onder meer de status van een door haar genomen besluit. Ook geeft ACM aan welke (juridische) vervolgstappen mogelijk zijn, bijvoorbeeld bezwaar, beroep of een vervolgonderzoek.

 • 5. Publicaties van ACM worden geschoond van vertrouwelijke informatie op de website geplaatst.

 • 6. ACM publiceert geen rapporten als bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

§ 3. Voorlichting [Vervallen per 17-07-2015]

Uitgangspunten persberichten

 • 1. ACM kan een persbericht uitbrengen over belangrijke besluiten, onderzoeksresultaten en andere werkzaamheden.

 • 2. Een persbericht wordt gepubliceerd op de website van ACM en ConsuWijzer en, voor zover relevant, gezonden naar specifieke media. Persberichten worden opgenomen in de eigen digitale persbrief, waarop een ieder zich via de website van ACM kan abonneren.

 • 3. Een persbericht wordt vertaald en op de Engelstalige versie van de website van ACM geplaatst.

 • 4. ACM brengt geen persbericht uit en verstrekt geen informatie over bedrijfsbezoeken, tenzij de bezochte natuurlijke persoon of rechtspersoon dit zelf bekend heeft gemaakt en/of heeft bevestigd aan de media.

 • 5. Indien onduidelijk is hoe de informatie over een bedrijfsbezoek bekend is geworden bij de media, zal ACM per geval afwegen of zij tot verstrekking van informatie over het bedrijfsbezoek overgaat. In haar afweging zal ACM betrekken of het niet bekend maken van informatie zou kunnen leiden tot onwenselijke speculaties ten aanzien van het bedrijfsbezoek.

 • 6. Bij het verstrekken van informatie over bedrijfsbezoeken of rapporten als bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, maakt ACM niet de namen bekend van de bij die bedrijfsbezoeken of rapporten betrokken partijen, tenzij het niet noemen van die namen tot onwenselijke speculaties kan leiden over de betrokkenheid van die partijen.

Werkwijze persberichten

 • 1. Indien ACM over een besluit een persbericht uitbrengt, krijgt de geadresseerde van dat besluit gedurende minimaal 24 uur de gelegenheid te reageren op het concept van het persbericht en om feitelijke onjuistheden daarin te signaleren. Hierbij wordt een deadline gecommuniceerd waarbinnen hij zijn reactie op dat concept aan ACM kenbaar moet maken.

 • 2. ACM stelt de geadresseerde van het besluit op de hoogte van de definitieve versie van het persbericht, met daarbij de aankondiging van het moment waarop ACM tot publicatie zal overgaan.

 • 3. Indien de geadresseerde tot wie het besluit is gericht beursgenoteerd is, brengt ACM het persbericht na sluiting (na 18.00 uur) of voor opening (09.00 uur) van de Amsterdamse effectenbeurs uit, dan wel buiten de openingstijden van een andere effectenbeurs waaraan die geadresseerde is genoteerd. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van deze geadresseerde om aandeelhouders op de hoogte te stellen.

Woordvoering en publieksvoorlichting

 • 1. ACM beantwoordt vragen van media via haar woordvoerders.

 • 2. De woordvoerders zijn tijdens kantooruren telefonisch, per mobiel en per e-mail bereikbaar. De bereikbaarheidsgegevens staan op de website van ACM onder contact, informatie voor de pers.

 • 3. ACM beantwoordt vragen van consumenten en ondernemingen, buiten de reguliere zaakbehandeling, via ConsuWijzer (088 – 0707070) respectievelijk het ACM-loket (070-722 20 00).

 • 4. ACM neemt tips over vermeende overtredingen in ontvangst via de Tiplijn (070-722 20 00) en via het daarvoor bestemde elektronische formulier dat beschikbaar is op de website van ACM.

§ 4. Openbaarmaking en terinzagelegging besluiten [Vervallen per 17-07-2015]

Algemene werkwijze

 • 1. ACM kan besluiten, na bekendmaking ervan aan de geadresseerde, algemeen openbaar maken.

 • 2. Het voornemen tot openbaarmaking wordt gelijktijdig met de bekendmaking van het besluit aangekondigd aan de geadresseerde ervan. Deze geadresseerde wordt bij de bekendmaking tevens verzocht aan te geven welke informatie hij vertrouwelijk acht in de zin van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, waarna ACM een openbare versie van het besluit opstelt.

 • 3. De openbaarmaking van het besluit geschiedt niet eerder dan nadat twee weken zijn verstreken na de dag waarop het besluit op de daarvoor voorgeschreven wijze bekend is gemaakt, tenzij een geadresseerde het besluit (deels) zelf openbaar heeft gemaakt, heeft doen openbaar maken of heeft aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen eerdere openbaarmaking.

 • 4. Gedurende deze twee weken kan de geadresseerde die bezwaar heeft tegen (gedeeltelijke) openbaarmaking van het besluit hiertegen in rechte opkomen.

 • 5. Indien terinzagelegging van het besluit wettelijk is voorgeschreven geschiedt dit gelijktijdig met de publicatie ervan op de website van ACM. Van het besluit wordt dan ook mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 6. Besluiten die zich tot één of meer belanghebbenden richten en die volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn voorbereid worden, geschoond van vertrouwelijke informatie, ter inzage gelegd ten kantore van ACM en op de website van ACM gepubliceerd. Hiervan wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 7. Besluiten die niet gericht zijn tot een of meer belanghebbenden worden integraal in de Staatscourant geplaatst en zijn te raadplegen via de website van ACM.

Bijzondere werkwijze

 • 1. Voor zover bij de bekendmaking van besluiten verwezen wordt naar de artikelen 65 en 82b van de Mededingingswet, hanteert ACM in afwijking van het hiervoor bepaalde de navolgende werkwijze.

 • 2. ACM legt een besluit waarop artikel 65 of artikel 82b van de Mededingingswet van toepassing is, ter inzage ten kantore van ACM. ACM kan dat besluit op haar website publiceren.

 • 3. De geadresseerde van het besluit wordt bij de bekendmaking verzocht aan te geven welke informatie hij vertrouwelijk acht in de zin van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur waarna ACM een openbare versie van het besluit opstelt.

 • 4. De terinzagelegging en publicatie van het besluit geschiedt niet eerder dan nadat vijf dagen zijn verstreken na de dag daarop waarop het op de daarvoor voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 • 5. Van het besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

§ 5. Slotbepalingen [Vervallen per 17-07-2015]

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Werkwijze Communicatie ACM.

 • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.

 • 3. De Werkwijze Voorlichting NMa (Stcrt. 2009, nr. 13732) en de Beleidsregels openbaarmaking OPTA (Stcrt. 2009, nr. 63) worden ingetrokken.

De Autoriteit Consument en Markt
namens deze,
overeenkomstig het door het bestuur op 2 mei 2013 genomen besluit,

C.A. Fonteijn,

bestuursvoorzitter

 • ^ [1]

  Kamerstukken II 2012/2023, 33 622, nrs. 1 t/m 4.

 • ^ [2]

  De wetten waarin aan ACM op 1 april 2013 taken zijn opgedragen zijn: de Aanbestedingswet 2012, de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied, de Drinkwaterwet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Loodsenwet, de Mededingingswet, de Postwet 2009, de Scheepvaartverkeerswet, de Spoorwegwet, de Telecommunicatiewet, de Wet handhaving consumentenbescherming, Wet implementatie derde pakket, de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Wet luchtvaart, de Wet onafhankelijk netbeheer, de Wet op het financieel toezicht, de Wet personenvervoer 2000, de Wet post BES en de Wet telecommunicatievoorziening BES.