Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit klachtenfunctionaris Consumentenautoriteit[Regeling vervallen per 13-06-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]

Geldend van 19-03-2011 t/m 31-03-2013

Besluit klachtenfunctionaris Consumentenautoriteit

De Consumentenautoriteit,

Gelet op titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 13-06-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder

Artikel 2 [Vervallen per 13-06-2013]

  • 1 Met de behandeling van klachten worden belast mr. G.M. Simons en mr. M.A. Vosz-Meiland, beiden werkzaam bij de Consumentenautoriteit.

  • 2 In afzonderlijke gevallen kan een andere persoon met de behandeling van klachten worden belast.

Artikel 3 [Vervallen per 13-06-2013]

  • 2 De klachtenfunctionaris bevordert in daarvoor in aanmerking komende gevallen dat mondeling of telefonisch ingediende klachten op schrift worden gesteld.

Artikel 4 [Vervallen per 13-06-2013]

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht wordt aan de klager een ontvangstbevestiging verzonden.

Artikel 5 [Vervallen per 13-06-2013]

  • 1 De klachtenfunctionaris kan, alvorens tot verdere behandeling van een schriftelijke klacht over te gaan, trachten door overleg of bemiddeling, dan wel op andere wijze tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris kan daartoe contact opnemen met de klager.

Artikel 6 [Vervallen per 13-06-2013]

  • 2 De geregistreerde klachten worden in het jaarverslag van de Consumentenautoriteit gepubliceerd onder vermelding van de wijze van afdoening.

Artikel 7 [Vervallen per 13-06-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8 [Vervallen per 13-06-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit klachtenfunctionaris Consumentenautoriteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 januari 2007.

De Consumentenautoriteit,

M.E. Hulshof.