Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bekostiging financieel toezicht 2013[Regeling materieel uitgewerkt per 11-06-2015.]

Geldend van 11-06-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 mei 2013, kenmerk: FM 2013/0929 M, tot vaststelling van de bandbreedtes en tarieven 2013, bedoeld in artikel 13, zesde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht (Regeling bekostiging financieel toezicht 2013)

De Minister van Financiën en de Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, zesde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. geconsolideerde jaarrekening: jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van personen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen personen, als één geheel zijn opgenomen;

  • b. toezichtcategorie: toezichtcategorie als bedoeld in bijlage II van de Wet bekostiging financieel toezicht.

Artikel 2

Voor het kalenderjaar 2013 worden de bandbreedtes en de tarieven, bedoeld in artikel 13, zesde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor de toezichtcategorieën behorend bij het onderdeel ‘Toezichthouder: Autoriteit Financiële Markten’ als volgt vastgesteld:

Toezichtcategorie

Maatstaf

Bandbreedtes

Tarieven

Aanbieders van krediet

Particuliere cliënten(PC):

 

€ 1.000 vermeerderd met:

 

Aantal particuliere cliënten dat met de aanbieder rechtstreeks of middellijk als wederpartij een overeenkomst is aangegaan inzake krediet

>0 tot en met 5.000 PC

€ 2,50 per PC

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>5.000 tot en met 10.000 PC

€ 1,75 per PC

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>10.000 tot en met 100.00 PC

€ 0,25 per PC

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>100.000 PC

€ 0,12 per PC

Accountantsorganisaties

Omzet:

Omzet uit wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB controles) en bij controlecliënten die geen organisaties van openbaar belang zijn (niet OOB controles)

 

€ 1.500 in voorkomend geval vermeerderd met:

  Omzet uit OOB controles:  
 

>€ 0 tot en met €10 miljoen

€ 27.000 per € miljoen omzet

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 10 miljoen tot en met € 20 miljoen

€ 13.000 per € miljoen omzet

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 20 miljoen

€ 7.000 per € miljoen omzet

    Omzet uit niet OOB controles:  
     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 0 tot en met € 20 miljoen

€ 8.300 per € miljoen omzet

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 20 miljoen tot en met € 100 miljoen

€ 4.600 per € miljoen omzet

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 100 miljoen

€ 1.700 per € miljoen omzet

Adviseurs en bemiddelaars

Fte's:

Het aantal werknemers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening, waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijdmedewerkers

 

€ 750 vermeerderd met:

 

>0 tot en met 20,0 fte’s

€ 220 per fte

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>20,0 tot en met 200,0 fte’s

€ 200 per fte

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>200,0 tot en met 500,0 fte’s

€ 40 per fte

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>500,0 fte’s

€ 10 per fte

Banken en clearinginstellingen

Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV):

 

€ 6.500 vermeerderd met:

 

Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald

>€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV

€ 775 per € miljoen MTV

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV

€ 335 per € miljoen MTV

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV

€ 175 per € miljoen MTV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 4 miljard MTV

€ 51 per € miljoen MTV

Beleggingsinstellingen en aanbieders van beleggingsobjecten

Balanstotaal (BT):

 

€ 6.500 vermeerderd met:

Het gezamenlijk balanstotaal waarover beheer wordt gevoerd

>€ 0 tot en met € 5 miljard BT

€ 45 per € miljoen BT

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 5 miljard tot en met € 10 miljard BT

€ 25 per € miljoen BT

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 10 miljard tot en met € 15 miljard BT

€ 2 per € miljoen BT

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 15 miljard BT

€ 1 per € miljoen BT

Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening, exclusief exploitanten van een MTF

Vergunningtypen in combinatie met effectenrekeningen:

a. vergunningtypen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

b. het aantal effectenrekeningen (ER) bij of in beheer bij de desbetreffende instelling

Vergunningtypen:  

Vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 900 in voorkomend geval vermeerderd met:

 

Vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 2.700 in voorkomend geval vermeerderd met:

 

Vergunning vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 3.600 in voorkomend geval vermeerderd met:

   

Vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 2.700 in voorkomend geval vermeerderd met:

   

Vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 900 in voorkomend geval vermeerderd met:

   

Vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 900 in voorkomend geval vermeerderd met:

    In combinatie met effectenrekeningen (ER):

In alle gevallen vermeerderd met:

   

0 tot en met 100 ER

€ 4,00 per ER

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>100 tot en met 1.000 ER

€ 3,20 per ER

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>1.000 tot en met 10.000 ER

€ 1,60 per ER

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>10.000 ER

€ 0,80 per ER

Beleggingsondernemingen voor eigen rekening

Handelaren:

 

€ 500 vermeerderd met:

Het aantal in Nederland werkzame personen dat door de onderneming is belast met het verrichten van transacties in financiële instrumenten

>0 handelaren

€ 1.150 per handelaar

Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

Provisie-inkomsten (PI)

Personen met PI in het bereik van:  
 

€ 0 tot en met € 0,2 miljoen

€ 550

   

>€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

€ 1.100

   

>€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

€ 1.650

   

>€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen

€ 2.200

   

>€ 5 miljoen

€ 2.750

Effectenuitgevende instellingen: markt

Marktkapitalisatie:

De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling.

Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, of artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft niet zijnde beleggingsmaatschappijen:

€ 7.500 vermeerderd met:

   

>€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK

€ 23 per € miljoen GMK

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK

€ 14 per € miljoen GMK

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK

€ 6,50 per € miljoen GMK

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 5 miljard GMK

€ 0,40 per € miljoen GMK

    Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, of artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft zijnde beleggingsmaatschappijen

€ 1.000

    Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, of artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het schuldpapier uitgevende personen betreft

€ 750

Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving

Marktkapitalisatie terwijl voor partijen die geen marktkapitalisatie kennen het eigen vermogen relevant is:

Marktkapitalisatie:

De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling.

Eigen vermogen:

Eigen vermogen (EV).

Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij een geconsolideerde jaarrekening opstellen:

€ 7.500 vermeerderd met:

 

>€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK of EV

€ 28 per € miljoen GMK of EV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK of EV

€ 17 per € miljoen GMK of EV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK of EV

€ 8,50 per € miljoen GMK of EV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 5 miljard GMK of EV

€ 0,50 per € miljoen GMK of EV

    Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij geen geconsolideerde jaarrekening opstellen

€ 3.500

Financiële infrastructuur: marktexploitanten en exploitanten van een MTF

Transacties:

 

€ 50.000 vermeerderd met:

Het aantal transacties (enkele telling) in financiële instrumenten dat tot stand is gekomen volgens de regels en de systemen van de desbetreffende gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit.

>0 tot en met 10.000 transacties

€ 0,50 per transactie

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>10.000 tot en met 100.000 transacties

€ 0,15 per transactie

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>100.000 tot en met 1.000.000 transacties

€ 0,025 per transactie

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>1.000.000 transacties

€ 0,0175 per transactie

Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen

Deze categorie kent twee heffingsmaatstaven die beide worden toegepast:

 

€ 750 vermeerderd met:

 

1. Deelnemers:

Aantal actieve deelnemers

2. Vermogen:

Som van de technische voorzieningen en het eigen vermogen (TV+EV)

Deelnemers:  
 

>0 tot en met 100.000 deelnemers

€ 0,39 per deelnemer

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

> >100.000 tot en met 500.000 deelnemers

€ 0,05 per deelnemer

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>500.000 tot en met 1.000.000 deelnemers

€ 0,02 per deelnemer

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>1.000.000 deelnemers

€ 0,01 per deelnemer

    In combinatie met Vermogen:

In alle gevallen vermeerderd met:

   

>€ 0 tot en met € 10 miljard TV+EV

€ 2,70 per € miljoen TV+EV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

> >€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+EV

€ 0,38 per € miljoen TV+EV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+EV

€ 0,10 per € miljoen TV+EV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 100 miljard TV+EV

€ 0,04 per € miljoen TV+EV

Verzekeraars: Leven- en pensioen

Premie-inkomen:

 

€ 2.500 vermeerderd met:

 

Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) uit pensioenverzekeringen en levensverzekeringen

>€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN

€ 436 per € miljoen BPIN

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN

€ 260 per € miljoen BPIN

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN

€ 88 per € miljoen BPIN

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 3 miljard BPIN

€ 22 per € miljoen BPIN

Verzekeraars: Schade

Premie-inkomen:

 

€ 750 vermeerderd met:

 

Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN)

>€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN

€ 22,50 per € miljoen BPIN

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN

€ 13,50 per € miljoen BPIN

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN

€ 4,50 per € miljoen BPIN

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 3 miljard BPIN

€ 1,10 per € miljoen BPIN

Artikel 3

Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht en die gedurende het gehele jaar, in steeds dezelfde samenstelling, gezamenlijk aanbiedingen doen aan consumenten, of deze aanbiedingen aan consumenten gezamenlijk beheren, worden voor de toepassing van artikel 2 aangemerkt als één persoon.

Artikel 4

Voor het kalenderjaar 2013 worden de bandbreedtes en de tarieven, bedoeld in artikel 13, zesde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor de toezichtcategorieën behorende bij het onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’ als volgt vastgelegd:

Toezichtcategorie

Maatstaf

Bandbreedtes

Tarieven

Banken en clearinginstellingen

Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV):    
 

Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald

Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:4, 2:11, 2:20, 3:4, eerste lid, of 3:110, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht:

€ 35.000 vermeerderd met:

   

>€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV

€ 4.141 per € miljoen MTV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV

€ 1.784 per € miljoen MTV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV

€ 937 per € miljoen MTV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 4 miljard MTV

€ 273 per € miljoen MTV

    Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:16 van de Wet op het financieel toezicht

€ 25.000

Beleggingsinstellingen

Balanstotaal (BT):  

€ 4.000 vermeerderd met:

 

Het gezamenlijk balanstotaal waarover beheer wordt gevoerd

>€ 0 tot en met € 5 miljard BT

€ 6 per € miljoen BT

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 5 miljard tot en met € 10 miljard BT

€ 4,20 per € miljoen BT

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 10 miljard tot en met € 15 miljard BT

€ 0,15 per € miljoen BT

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 15 miljard BT

€ 0,08 per € miljoen BT

Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening

Vergunningtypen in combinatie met effectenrekeningen:

 

€ 4.000 in voorkomend geval vermeerderd met:

 

a. vergunningtypen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

b. het aantal effectenrekeningen (ER) bij of in beheer bij de desbetreffende instelling

Vergunningtypen:  
 

Vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

n.v.t.

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

Vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 5.000

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

Vergunning vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 5.000

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

Vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

n.v.t.

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

Vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 8.000

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

Vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 4.000

    In combinatie met effectenrekeningen (ER):

In alle gevallen vermeerderd met:

   

>0 tot en met 100 ER

€ 17,00 per ER

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>100 tot en met 1.000 ER

€ 15,00 per ER

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>1.000 tot en met 10.000 ER

€ 13,00 per ER

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>10.000 ER

€ 11,00 per ER

Beleggingsondernemingen voor eigen rekening

Handelaren:

 

€ 5.000 vermeerderd met:

Aantal in Nederland werkzame personen dat door de beleggingsonderneming is belast met het verrichten van transacties in financiële instrumenten

>0 handelaren

€ 925 per handelaar

Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

Provisie-inkomsten (PI)

Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:3a, eerste lid, 2:3e, eerste lid, of 2:10a van de Wet op het financieel toezicht:  
    Personen met PI in het bereik van:  
   

€ 0 tot en met € 0,2 miljoen

€ 5.000

   

>€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

€ 10.000

   

>€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

€ 15.000

   

>€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen

€ 20.000

   

>€ 5 miljoen

€ 25.000

    Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:54i, eerste lid, of 2:54l, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht

€ 3.000

Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen

Instellingen met vereist eigen vermogen:

 

€ 2.000 vermeerderd met:

 

Som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), vermenigvuldigd met een bonus/malus factor.

De bonus/malus factor is gelijk aan de som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), gedeeld door de som van de technische voorziening pensioenverplichtingen en het (aanwezige) eigen vermogen (TV+EV).

>€ 0 tot en met € 10 miljard TV+VEV

€ 62,70 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

(TV+VEV)x((TV+VEV)/(TV+EV))

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+VEV

€ 9,41 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

(TV+VEV)x((TV+VEV)/(TV+EV))

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+VEV

€ 2,51 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

(TV+VEV)x((TV+VEV)/(TV+EV))

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 100 miljard TV+VEV

€ 0,63 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

(TV+VEV)x((TV+VEV)/(TV+EV))

 

Instellingen zonder vereist eigen vermogen:

 

€ 2.000 vermeerderd met:

 

Technische voorziening pensioenverplichting (TV)

>€ 0 tot en met € 10 miljard TV

€ 62,70 per € miljoen TV

   

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV

€ 9,41 per € miljoen TV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV

€ 2,51 per € miljoen TV

     

in voorkomend geval vermeerderd met:

   

>€ 100 miljard TV

€ 0,63 per € miljoen TV

Trustkantoren

Omzet

Personen met een omzet in het bereik van:  
   

€ 0 tot en met € 0,1 miljoen

€ 1.900

   

>€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen

€ 4.000

   

>€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

€ 6.250

   

>€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

€ 8.500

   

>€ 1 miljoen tot en met € 2 miljoen

€ 11.500

   

>€ 2 miljoen tot en met € 5 miljoen

€ 15.000

   

>€ 5 miljoen

€ 20.000

Verzekeraars niet zijnde zorgverzekeraars

Premie-inkomen:

 

€ 2.000 vermeerderd met:

Bruto premie-inkomen (BPI)

>€ 0

€ 715 per € miljoen BPI

Zorgverzekeraars

Aantal verzekerden

 

€ 2.000 vermeerderd met:

   

>0 verzekerden

€ 0,3515 per verzekerde

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging financieel toezicht 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma