Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor Tibetaanse asielzoekers afkomstig uit China[Regeling vervallen per 07-06-2014.]

Geldend van 08-06-2013 t/m 06-06-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 mei 2013, nr. 384047, tot het instellen van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor Tibetaanse asielzoekers afkomstig uit China

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 43, aanhef en onder a, en artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 07-06-2014]

De beslistermijn, bedoeld in artikel 42 van de Vreemdelingenwet 2000, wordt op grond van artikel 43, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet 2000, voor Tibetaanse vreemdelingen afkomstig uit China, die een aanvraag indienen of hebben ingediend tot verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel, verlengd met een jaar.

Artikel 2 [Vervallen per 07-06-2014]

De verstrekkingen voorzien bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers of een ander wettelijk voorschrift dat soortgelijke verstrekkingen regelt, worden voor deze Tibetaanse vreemdelingen afkomstig uit China voor de duur van het vertrekmoratorium niet beëindigd of worden opnieuw verleend op grond van artikel 45, vierde lid, van de Vreemdelingenwet 2000 en artikel 3, derde lid, aanhef en onder h, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 2005.

Artikel 3 [Vervallen per 07-06-2014]

Artikel 1 en 2 van dit besluit zijn niet van toepassing op Tibetaanse vreemdelingen afkomstig uit China op wie de volgende bepalingen van toepassing zijn: artikel 30, dan wel artikel 31, tweede lid, onderdeel h, i en k, van de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 4 [Vervallen per 07-06-2014]

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven