Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Sanctieregeling Birma 2013

Geldend van 05-06-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 mei 2013, nr. 0395-2013, houdende beperkende maatregelen ten aanzien van Myanmar/Birma (Sanctieregeling Birma 2013)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en met de Minister van Financiƫn;

Gelet op Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad van de Europese Unie van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (PbEU L 121);

Gelet op Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Besluit 2010/232/GBVB (PbEU L 111);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 3 bis, eerste, derde en vierde lid, artikel 3 ter, eerste lid, artikel 3 quater, eerste lid, artikel 4 bis, eerste en tweede lid, artikel 4 sexies, eerste lid en artikel 4 octies, van Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad van de Europese Unie van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (PbEU L 121).

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin artikel 2, tweede lid, artikel 3 bis, vijfde en zesde lid, artikel 4, artikel 4 ter, eerste lid, artikel 4 quater, eerste lid, of artikel 4 quinquies, eerste, derde en vierde lid, van Verordening (EU) nr. 401/2013 van toepassing is.

Artikel 2

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen of te leveren aan, uit te voeren naar, dan wel over te dragen aan, daaronder begrepen over te brengen naar, natuurlijke personen of rechtspersonen in Myanmar/Birma, ongeacht of de goederen afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 2a

  • 1 Het is verboden om militaire opleidingen te verstrekken aan, dan wel militair samen te werken met, het leger van Birma (Tatmadaw) of de grenswachtpolitie.

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor een opleiding of een samenwerking met als doel het versterken van democratische beginselen, het versterken van de rechtstaat of de eerbiediging van het internationale recht, waaronder de internationale mensenrechten in Birma.

Artikel 3

  • 1 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3 bis, tweede en derde lid, artikel 3 ter, eerste en tweede lid, en artikel 3 quater, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 401/2013 is de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  • 2 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4, artikel 4 ter, eerste lid, artikel 4 quater, eerste lid, artikel 4 quinquies, eerste lid, en artikel 4 sexies, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 401/2013 is de Minister van FinanciĆ«n dan wel de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt.

Artikel 4

De Sanctieregeling Birma 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Birma 2013.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

F.C.G.M. Timmermans