Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Sanctieregeling Birma 2013

Geldend van 31-05-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 22 mei 2013, nr. 0395-2013, houdende beperkende maatregelen ten aanzien van Myanmar/Birma (Sanctieregeling Birma 2013)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en met de Minister van Financiën;

Gelet op Verordening (EU) nr. 401/2013 van de Raad van de Europese Unie van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (PbEU L 121);

Gelet op Besluit 2013/184/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 22 april 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Besluit 2010/232/GBVB (PbEU L 111);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 2, eerste lid, artikel 3, eerste tot en met derde lid, van Verordening (EG) nr. 401/2013 van de Raad van de Europese Unie van 2 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 194/2008 (PbEU L 121).

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet in gevallen waarin artikel 2, tweede lid, of artikel 4 van Verordening (EG) nr. 401/2013 van toepassing is.

Artikel 2

Het is verboden om militaire goederen, alsmede militaire technologie, aangewezen in de Uitvoeringsregeling strategische goederen 2012, dan wel onderdelen daarvan, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen of uit te voeren aan natuurlijke personen of rechtspersonen in Myanmar/Birma, ongeacht of de goederen afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie.

Artikel 3

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 401/2013 is, wat betreft de onderdelen a en b, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 4, eerste lid, wat betreft onderdeel c, en artikel 4, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 401/2013 is de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor zover het technische bijstand betreft en de minister van Financiën voor zover het betreft het verstrekken van financiering of financiële bijstand.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Birma 2013.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

F.C.G.M. Timmermans