Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK[Regeling vervallen per 10-04-2013.]

Geldend van 13-08-2010 t/m 09-04-2013

Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK

Artikel 1. : bevoegdheid directieleden [Vervallen per 10-04-2013]

Het CAK, in de persoon van de algemeen directeur CAK, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle primaire besluiten en van alle besluiten op bezwaarschriften:

 • voor het intern behandelen alsmede afhandelen van alle klaagschriften (interne klachtbehandeling hoofdstuk 9.1 Awb);

 • voor het behandelen van verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtprocedure van hoofdstuk 9.2);

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures en in mediation en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen, waaronder het instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van de CAK;

aan de overige directieleden.

Artikel 2. : primaire besluiten eigen bijdragen [Vervallen per 10-04-2013]

Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging

aan de manager van de afdeling Eigen Bijdrage en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

Artikel 3. : primaire besluiten CER [Vervallen per 10-04-2013]

Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot het uitkeren van de compensatie eigen risico als bedoeld in artikel 118a van de Zorgverzekeringswet;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de CER;

aan de manager van de afdeling CER-Wtcg en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

Artikel 4. : primaire besluiten Wtcg [Vervallen per 10-04-2013]

Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot het uitkeren van de tegemoetkoming op basis van de Wtcg (als bedoeld in artikel 3 van de Wtcg);

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de Wtcg;

aan de manager van de afdeling CER-Wtcg en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.

Artikel 5. : overige primaire besluiten [Vervallen per 10-04-2013]

Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot vaststelling van schadevergoeding (inclusief wettelijke rente);

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten naar aanleiding van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op het schadeverzoek c.q. het Wob-verzoek;

aan de manager van de afdeling Klantadvies, onder de verplichting de directie steeds van het Wob-verzoek in kennis te stellen.

Artikel 6. : afhandeling klaagschriften [Vervallen per 10-04-2013]

 • a. Het CAK verleent volmacht en machtiging

  • voor het intern behandelen alsmede afhandelen van alle klaagschriften (interne klachtbehandeling hoofdstuk 9.1 Awb);

  • voor het behandelen van verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtprocedure van hoofdstuk 9.2 Awb);

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de interne en externe klachtbehandeling;

aan de manager van de afdeling Klantadvies en aan de Klachtcoördinator, en wel aan ieder afzonderlijk.

 • b. Het CAK verleent volmacht en machtiging

  • voor het intern behandelen alsmede afhandelen van klaagschriften (o.a. interne klachtbehandeling hoofdstuk 9.1 Awb) op het terrein van de CER en de Wtcg;

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de klachtbehandeling CER en Wtcg;

tevens aan de manager CER-Wtcg

Artikel 7. : afhandelen van bezwaar- en beroepschriften (incl. mediation) [Vervallen per 10-04-2013]

 • a. Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle beslissingen op bezwaar (inzake de in artikel 2 van dit besluit genoemde eigen bijdragen, de in de artikelen 3 en 4 van dit besluit genoemde compensatie/tegemoetkomingen en de in de artikelen 5 genoemde schadebesluiten en Wob-besluiten);

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in dit artikel bedoelde bezwaarbehandeling;

  • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures en in mediation en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en

  • feitelijke handelingen, waaronder het instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

aan de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep.

 • b. Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van beslissingen op bezwaar inzake de in de artikelen 3 en 4 van dit besluit genoemde compensatie/tegemoetkomingen;

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in dit artikelonderdeel bedoelde bezwaarbehandeling;

tevens aan de unitmanager FBZ.

Artikel 8. : geen mandaat [Vervallen per 10-04-2013]

In de navolgende gevallen is mandaat, volmacht en machtiging uitgesloten. Dat betekent dat in die gevallen uitsluitend de algemeen directeur CAK bevoegd is.

 • a. Bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

 • b. Bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet of die genoemd zijn in artikel 10:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9. : ondermandaat [Vervallen per 10-04-2013]

Het CAK staat toe dat de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep ondermandaat verleent op het terrein van de bezwaarbehandeling.

Ondermandatering wordt niet toegestaan aan de unitmanager FBZ.

Artikel 10. : vervanging mandaatregeling [Vervallen per 10-04-2013]

Dit besluit vervangt de bestaande mandaatregeling en bestaat naast de vigerende volmachten en machtigingen

Artikel 11. : inwerkingtreding [Vervallen per 10-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2010

Het CAK,

E. van den Brink,

algemeen directeur.