Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten[Regeling vervallen per 08-11-2014.]

Geldend van 01-04-2013 t/m 07-11-2014

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten 2010

Eerste afdeling. Algemeen [Vervallen per 08-11-2014]

Artikel 1 [Vervallen per 08-11-2014]

In deze richtsnoeren wordt verstaan onder:

Tweede afdeling. Informatie over tarieven [Vervallen per 08-11-2014]

Artikel 2. Transparante informatie over tarieven [Vervallen per 08-11-2014]

Onder ‘transparante informatie over de geldende tarieven’ als bedoeld in artikel 95m, tweede lid, van de Elektriciteitwet 1998 respectievelijk artikel 52b, tweedelid, van de Gaswet verstaat de ACM duidelijke, volledige, ondubbelzinnige, actuele en juiste informatie over ten minste:

 • a. het leveringstarief in € per kWh of m3, inclusief energiebelasting en BTW en – bij de levering van gas – inclusief de gasregiotoeslag, dat geldt bij een jaarlijks verbruik tot 10.000 kWh elektriciteit en 5.000 m3 gas;

 • b. de verbruiksgrenzen waarbinnen het vermelde leveringstarief geldt, indien de leverancier binnen de onder a genoemde verbruiksgrenzen meerdere verbruiksafhankelijke leveringstarieven hanteert;

 • c. het vastrecht levering in € per maand dan wel per jaar, inclusief BTW;

 • d. de heffingsk0rting in € per jaar per elektriciteitsaansluiting, inclusief BTW;

 • e. welke overige bijkomende kosten de consument aan de leverancier verschuldigd zal zijn wanneer hij op basis van een overeenkomst elektriciteit of gas afneemt en de hoogte van die kosten inclusief alle belastingen, en;

 • f. de hoogte van de netwerkkosten in € per jaar, inclusief BTW, waarbij wordt uitgegaan van (i) de op dat moment geldende tarieven van een voorbeeld netbeheerder of van de netbeheerder van de benaderde consument en (ii) de capaciteit van een voorbeeld consument of de daadwerkelijke capaciteit van de benaderde consument, met mededeling [a] dat indien de berekening is gebaseerd op de tarieven van een voorbeeld netbeheerder en/of de capaciteit van een voorbeeld consument, de tarieven op de rekening van de consument mogelijk van de genoemde tarieven afwijken en [b] dat de netwerkkosten jaarlijks kunnen veranderen.

Artikel 3. Informatie over tarieven die de consument op eigen initiatief kan raadplegen [Vervallen per 08-11-2014]

De in artikel 95m, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 52b, tweede lid, van de Gaswet neergelegde verplichting voor leveranciers om ervoor te zorgen dat consumenten ‘te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen’ over de geldende tarieven, houdt naar het oordeel van de ACM in dat een leverancier de informatie genoemd in artikel 2 onder a tot en met f met betrekking tot:

 • a. het actuele aanbod van tarieven permanent en gemakkelijk toegankelijk houdt op de door of namens hem gebruikte websites;

 • b. het actuele aanbod van tarieven op verzoek van een consument – desgewenst schriftelijk – verschaft;

 • c. in het verleden gehanteerde tarieven die voor een consument op basis van de leveringsovereenkomst (nog) gelden, op verzoek van de consument – desgewenst schriftelijk – verschaft,

 • d. met dien verstande dat hij in de gevallen genoemd onder b en c bij de vermelding van de hoogte van de netwerkkosten uitgaat van de op dat moment geldende tarieven van de netbeheerder van de benaderde consument en de daadwerkelijke capaciteit van deze consument.

Artikel 4. Informatie over tarieven die de consument verkrijgt bij benadering door de leverancier [Vervallen per 08-11-2014]

De in artikel 95m, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 52b, tweede lid, van de Gaswet neergelegde verplichting voor leveranciers om ervoor te zorgen dat consumenten ‘te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen’ over de geldende tarieven, houdt naar het oordeel van de ACM voorts in dat indien:

 • a. een leverancier een consument bij een individuele benadering informatie verstrekt over de geldende tarieven, de leverancier de consument ten minste de in artikel 2 onder a tot en met d genoemde informatie geeft en vermeldt dat de consument voorts netwerkkosten is verschuldigd;

 • b. een leverancier een consument door middel van een niet-individuele benadering, anders dan via zijn website, informatie verstrekt over de geldende tarieven, de leverancier de consument ten minste de in artikel 2 onder a tot en met d genoemde informatie geeft, met dien verstande dat hij bij de vermelding van het leveringstarief mag uitgaan van het rekenkundig gemiddelde van de door hem gehanteerde gasregiotoeslagen voor het betreffende product, onder vermelding dat de gasregiotoeslag per gasregio kan verschillen en vermeldt dat de consument voorts netwerkkosten is verschuldigd;

 • c. een leverancier op zijn website aan een consument informatie verstrekt over de geldende tarieven met het oog op het tot stand brengen van een overeenkomst, de leverancier de consument ten minste de in artikel 2 onder a tot en met f genoemde informatie geeft.

Artikel 5. Informatie over tarieven in de schriftelijke bevestiging van een contract [Vervallen per 08-11-2014]

De in artikel 95m, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 52b, tweede lid, van de Gaswet neergelegde verplichting voor leveranciers om ervoor te zorgen dat consumenten ‘te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen’ over de geldende tarieven, houdt naar het oordeel van de ACM tevens in dat een leverancier bij een telefonisch of door middel van colportage tot stand gekomen overeenkomst:

 • a. de informatie genoemd in artikel 2 onder a tot en met e vermeldt in een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst, met dien verstande dat tevens wordt vermeld dat ook netwerkkosten verschuldigd zijn;

 • b. de informatie genoemd in artikel 2 onder f verstrekt direct nadat de switch heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat hij bij de vermelding van de hoogte van de netwerkkosten uitgaat van de op dat moment geldende tarieven van de netbeheerder van de benaderde consument en de daadwerkelijke capaciteit van deze consument.

Derde afdeling Informatie over voorwaarden [Vervallen per 08-11-2014]

Artikel 6. Transparante informatie over voorwaarden [Vervallen per 08-11-2014]

 • 1 Onder ‘transparante informatie over de geldende voorwaarden’ als bedoeld in artikel 95m, tweede lid, van de Elektriciteitwet 1998 en artikel 52b, tweede lid, van de Gaswet verstaat de ACM duidelijke, volledige, ondubbelzinnige en juiste informatie over ten minste:

  • a. de looptijd van de overeenkomst;

  • b. de voorwaarden waaronder de overeenkomst door de consument of de leverancier kan worden beëindigd, met inbegrip van de mededeling dat de consument bij tussentijdse opzegging een opzegvergoeding is verschuldigd, als de leverancier een opzegvergoeding hanteert alsmede een overzicht van de hoogte van de gehanteerde opzegvergoeding(en);

  • c. de mogelijkheden van de leverancier om de tarieven en voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen;

  • d. de betalingsmogelijkheden die consument ter beschikking staan, met vermelding van de daaraan eventueel verbonden kosten;

  • e. overige bijzondere voorwaarden die de aangeboden overeenkomst kenmerkend onderscheiden;

  • f. indien op de overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn, dat dit het geval is en op welke wijze de consument van die voorwaarden kennis kan nemen, en

  • g. de personalia van de leverancier, alsmede de contactgegevens die een effectieve communicatie met die leverancier mogelijk maken.

Artikel 7. Informatie over voorwaarden die de consument op eigen initiatief kan raadplegen [Vervallen per 08-11-2014]

De in artikel 95m, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 52b, tweede lid, van de Gaswet neergelegde verplichting voor leveranciers om ervoor te zorgen dat consumenten ‘te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen’ over de geldende voorwaarden, houdt naar het oordeel van de ACM in dat een leverancier de in artikel 6, eerste lid, onder a tot en met g, genoemde informatie:

 • a. met betrekking tot door de leverancier gesloten en aangeboden overeenkomsten permanent en gemakkelijk toegankelijk houdt op de door of namens hem gebruikte websites;

 • b. na een telefonisch of door middel van colportage tot stand gekomen overeenkomst in een schriftelijke bevestiging vermeldt, en

 • c. op verzoek van de consument – desgewenst schriftelijk – verschaft.

Artikel 8. Informatie over voorwaarden die de consument verkrijgt bij benadering door de leverancier [Vervallen per 08-11-2014]

 • 1 De verplichting dat de voorwaarden verbonden aan een overeenkomst ‘vooraf bekend’ zijn, als bedoeld in artikel 95m, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, eerste lid, van de Gaswet en het verbod om consumenten op ‘zodanige wijze te benaderen’ dat ‘onduidelijkheid’ bestaat over het (i) feit dat een contract is afgesloten, (ii) de duur van het contract, (iii) de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van het contract, (iv) het bestaan van een recht op opzegging en (v) de voorwaarden van opzegging, bedoeld in artikel 95m, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, derde lid, van de Gaswet, houden naar het oordeel van de ACM in dat de leverancier ervoor dient te zorgen dat:

  • a. indien de overeenkomst via internet tot stand wordt gebracht, deze niet tot stand komt zonder dat de in artikel 6, eerste lid, onder a tot en met g, bedoelde informatie ten minste voor de consument print- en downloadbaar is gesteld;

  • b. indien de overeenkomst telefonisch of door middel van colportage tot stand wordt gebracht, de overeenkomst niet tot stand komt, zonder dat de in artikel 6, eerste lid, onder a tot en met g, bedoelde informatie ten minste mondeling aan de consument is verstrekt, met dien verstande dat

   • niet een overzicht hoeft te worden gegeven van de hoogte van de gehanteerde opzegvergoeding(en), maar volstaan kan worden met de mededeling dat er een opzegvergoeding is verschuldigd, in het geval een opzegvergoeding is verschuldigd, en

   • niet de volledige personalia van de leverancier genoemd hoeven worden, maar volstaan kan worden met de naam van de leverancier en de contactgegevens die een effectieve communicatie met de leverancier mogelijk maken, en

  • c. in alle overige gevallen de overeenkomst niet tot stand komt nadat de in artikel 6, eerste lid, onder a tot en met g, bedoelde informatie ten minste schriftelijk aan de consument is verstrekt.

Artikel 9. Informatie over voorwaarden in de schriftelijke bevestiging van een contract [Vervallen per 08-11-2014]

De in artikel 95m, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 respectievelijk artikel 52b, tweede lid, van de Gaswet neergelegde verplichting voor leveranciers om ervoor te zorgen dat consumenten ‘te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen’ over de geldende voorwaarden, houdt naar het oordeel van de ACM voorts in dat een leverancier de in artikel 6, eerste lid, onder a tot en met g, genoemde informatie na een telefonisch of door middel van colportage tot stand gekomen overeenkomst in een schriftelijke bevestiging vermeldt.

Vierde afdeling. Informatie over de wijze van totstandkoming van een overeenkomst [Vervallen per 08-11-2014]

Artikel 10 [Vervallen per 08-11-2014]

 • 1 Biedt een leverancier de mogelijkheid om via internet overeenkomsten tot stand te brengen, dan houdt het verbod van artikel 95m, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 52b, derde lid, van de Gaswet om consumenten op ‘zodanige wijze te benaderen’ dat ‘onduidelijkheid’ bestaat over de vraag of een contract is afgesloten, naar het oordeel van de ACM voorts in dat de leverancier de consument ten minste op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informatie verstrekt over:

  • a. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • b. de wijze waarop de consument een door hem niet gewilde handeling die nodig is voor het tot stand komen van de overeenkomst kan herstellen, voordat de overeenkomst tot stand komt;

  • c. op welke wijze de tot stand gekomen overeenkomst door de consument kan worden geraadpleegd en

  • d. welke mogelijkheden de consument heeft om binnen een bepaalde termijn de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

 • 2 Biedt een leverancier de mogelijkheid om telefonisch of middels colportage een overeenkomst tot stand te brengen, dan houdt het in het eerste lid bedoelde verbod naar het oordeel van de ACM tevens in dat hij de consument ten minste op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze meedeelt of door aanvaarding van het aanbod op dat moment een overeenkomst tot stand komt en welke mogelijkheden de consument heeft om binnen een bepaalde termijn de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

Vijfde afdeling. Informatieverstrekking bij namens de leverancier gesloten overeenkomsten [Vervallen per 08-11-2014]

Artikel 11 [Vervallen per 08-11-2014]

De in artikel 95m, eerste tot en met derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 52b, eerste tot en met derde lid, van de Gaswet genoemde verplichtingen houden naar het oordeel van de Raad in dat de leverancier ervoor dient te zorgen dat ook aan deze verplichtingen wordt voldaan, indien door een derde namens de leverancier een overeenkomst wordt aangeboden of gesloten.

Zesde afdeling. Slotbepalingen [Vervallen per 08-11-2014]

Artikel 12. Citeertitel [Vervallen per 08-11-2014]

Deze richtsnoeren worden aangehaald als: ‘Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten’.

Artikel 13. Intrekking [Vervallen per 08-11-2014]

De Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten, vastgesteld bij besluit van de Raad van 12 december 2007, worden door de Raad ingetrokken.

Artikel 14. Inwerkingtreding [Vervallen per 08-11-2014]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 september 2009

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

P. Kalbfleisch

R.J.P. Jansen

G.J.L. Zijl