Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Uitvoeringsregel NMa pensioenfondsen

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gelet op hoofdstuk 5 van de Mededingingswet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Onderneming

De ACM merkt een pensioenfonds aan als een onderneming als bedoeld in artikel 1, onder f, van de wet.

Artikel 3. Omzetbepaling

Voor de toepassing van artikel 29, eerste lid, van de wet bepaalt de ACM de omzet van pensioenfondsen aan de hand van de bruto geboekte premies in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen’.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 mei 2009

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

,

P. Kalbfleisch

R.J.P. Jansen

G.J.L. Zijl