Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit Aanwijzing medewerkers BFT

Geldend van 26-04-2013 t/m heden

Besluit Aanwijzing medewerkers BFT

Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT), c.q. de voorzitter van het bestuur BFT,

Gelet op hoofdstuk 5 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 110 en artikel 111a Wet op het notarisambt (Wna);

Gelet op artikel 30 Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw);

Gelet op artikel 24 en artikel 31 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);

Gelet op het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Gelet op het Besluit Aanwijzing medewerkers BFT in het kader van de Wna;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat het volgende besluit wordt genomen met betrekking tot het nader aanwijzen en belasten van de medewerkers BFT in het kader van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wna, de Gdw en de WWFT;

Besluit:

Artikel 1

Het bestuur wijst aan en belast in het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wna, de Gdw en de WWFT de medewerkers van het BFT, aangesteld in de functie van directeur, toezichthouder of jurist.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanwijzing medewerkers BFT.

Artikel 3

Het Besluit Aanwijzing medewerkers BFT in het kader van de Wna, vastgesteld door het bestuur BFT op 4 oktober 2012 (gepubliceerd in de Staatscourant van 2 januari 2013, nr. 142) wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2013.

Artikel 5

  • 1 Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Tevens zal dit besluit op de website van het BFT worden geplaatst.

Utrecht, 22 april 2013

Bureau Financieel Toezicht,

de voorzitter van het bestuur,

A. Hammerstein