Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Geldend van 04-05-2013 t/m heden

Besluit van 20 maart 2013, nr. 13.000519, houdende de benoeming en vergoeding van de leden van het Adviescollege Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 8 maart, nr. 357426;

Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Gelet op artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Gelet op het Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de periode van vier jaar tot lid van het Adviescollege Review Board worden benoemd:

  • a. de eer dr. T.A. Rodrigues, te Zevenhuizen, tevens voorzitter;

  • b. mevrouw prof. dr. L. Sneller, te Soest;

  • c. de heer drs. M.C.J. van Breukelen, te Pijnacker;

  • d. de heer ir. J. Froger, te Gronsveld;

  • e. de heer ir. A. Groothedde, te Apeldoorn;

  • f. de heer prof. dr. ir. R. Maes, te Amsterdam.

Artikel 2

  • 1 De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding.

  • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2012.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan het Adviescollege Review Board.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten