Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PT bestemmingsheffing handel bloemkwekerijproducten 2013

Geldend van 22-09-2013 t/m heden

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 december 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de handel in bloemkwekerijproducten voor het jaar 2013 (Verordening PT bestemmingsheffing handel bloemkwekerijproducten 2013)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten d.d. 14 december 2012;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a.

productschap

:

Productschap Tuinbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

d.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

e.

aankoopwaarde

:

het totaal van de inkoopfactuurbedragen van in Nederland aangekochte bloemkwekerijproducten exclusief BTW;

f.

bloemkwekerijproducten

:

 • I. siergewassen;

 • II. teeltmateriaal;

 • III. hydrocultuur, en

 • IV. bloemzaden;

g.

siergewassen

:

gewassen voor de sier in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van:

 • I. winterharde houtgewassen in hun geheel voor zover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen zonder wortels en delen van winterharde houtgewassen welke voor vermeerdering zijn bestemd;

 • II. voor zover in groene toestand de Japanse azalea's, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;

 • III. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en

 • IV. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten;

h.

teeltmateriaal

:

planten en plantendelen, die bestemd zijn om voor de teelt van bloemkwekerijproducten, of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden;

i.

telersvereniging

:

samenwerkingsverband van ondernemers die bloemkwekerijproducten produceren.

§ 2. Heffing

Artikel 2

 • 1 De ondernemer, die handelt in bloemkwekerijproducten, is over het kalenderjaar 2013 een bestemmingsheffing verschuldigd aan het productschap volgens de in artikel 3 vermelde heffingsgrondslag met het bijbehorend tarief.

 • 2 Uit de opbrengst van de bestemmingsheffing, als bedoeld in het eerste lid, worden activiteiten gefinancierd die vallen binnen de investeringsprogramma's van het productschap: Plantgezondheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Biobased Economy,Voeding & Gezondheid, Energie en CO2, Groen & Welbevinden en Arbeid.

 • 4 Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid doet de ondernemer desgevraagd aangifte bij het productschap van de door hem in het kalenderjaar 2013 aangekochte bloemkwekerijproducten.

 • 5 De ondernemer dient zich bij de aankoop van bloemkwekerijproducten te vergewissen van de heffingsplicht van de verkopende ondernemer over deze bloemkwekerijproducten op grond van deze verordening.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De bestemmingsheffing wordt berekend over de aankoopwaarde van de door de ondernemer in Nederland in 2013 aangekochte bloemkwekerijproducten.

 • 2 Geen heffing is verschuldigd over aangekochte bloemkwekerijproducten die zijn doorgeteeld binnen de onderneming.

 • 3 De ondernemer die als telersvereniging kan worden aangemerkt is geen heffing verschuldigd over de aankoopwaarde van door haar leden geteeld bloemkwekerijproduct.

 • 4 De ondernemer is geen heffing verschuldigd over aangekochte bloemzaden en over aangekocht teeltmateriaal.

 • 5 De ondernemer is geen heffing verschuldigd over aangekocht bloemkwekerijproduct, waarover op basis van deze verordening een andere ondernemer wegens een voorafgaande transactie reeds een heffing verschuldigd is.

 • 6 De bestemmingsheffing, als bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 0,00.

§ 4. Vaststelling en oplegging

Artikel 4

 • 1 De krachtens deze verordening verschuldigde bestemmingsheffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota.

 • 2 Indien geen aangifte als bedoeld in artikel 2 is gedaan, kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen.

 • 3 Indien uit de ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt, dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of de ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze werkelijke gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden vastgesteld.

Artikel 5

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.

 • 2 De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestemmingsheffing handel bloemkwekerijproducten 2013.

Zoetermeer, 20 december 2012

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris