Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (vaststelling Verordening (EU) nr. 600/2012 [...] (EU) nr. 601/2012 inzake o.m. broeikasgasemissierechten)

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 181)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in verband met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L181) en van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L181) een aantal artikelen of onderdelen daarvan uit de in de Wet milieubeheer opgenomen regeling inzake handel in broeikasgasemissierechten te laten vervallen of te wijzigen en enkele wijzigingen aan te brengen in de Wet op de economische delicten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet milieubeheer.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel IIA

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel III

  • 1 Uiterlijk per 1 januari 2013 levert degene die een inrichting drijft, waarop afdeling 16.2 van de Wet milieubeheer van toepassing is, een overeenkomstig het door het bestuur van de emissieautoriteit vastgesteld en op de website verkrijgbaar gesteld format opgesteld monitoringsplan in.

  • 2 In geval van overtreding van het eerste lid, kan het bestuur van de emissieautoriteit een last onder dwangsom opleggen.

Artikel IV

  • 1 Deze wet treedt in werking op 1 januari 2013. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2012, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij – met uitzondering van artikel I, de onderdelen AA, BB en CC, en artikel II – terug tot en met 1 januari 2013.

  • 2 [Red: Vervallen.]

  • 3 Het recht zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wet blijft van toepassing op emissies van broeikasgassen die zijn veroorzaakt in de periode tot 1 januari 2013 en op broeikasgasemissierechten als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer die zijn toegewezen en verleend of geveild voor de periode tot 1 januari 2013.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 28 maart 2013

Beatrix

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Uitgegeven de elfde april 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten