Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2013[Regeling vervallen per 09-04-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2013

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;

Gelet op artikel 37, tweede lid, van de Postwet 2009, artikel 15.1, derde lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 15, eerste lid, van de Wet post BES en artikel 31a, eerste lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 09-04-2013]

De ambtenaren werkzaam bij het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit worden aangewezen als ambtenaren als bedoeld in de:

belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten, alsmede belast met het toezicht op de naleving van de roamingverordening als bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder fff, van de Telecommunicatiewet, voor zover dat toezicht is opgedragen aan het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Artikel 2 [Vervallen per 09-04-2013]

De ambtenaren werkzaam bij het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, alsmede de personen werkzaam bij het Bureau Telecommunicatie en Post van het land CuraƧao, worden aangewezen als personen als bedoeld in de:

belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten, voor zover dat toezicht is opgedragen aan het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Artikel 3 [Vervallen per 09-04-2013]

Het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 4 [Vervallen per 09-04-2013]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit taken telecommunicatie en post en vergoedingen post BES in werking treedt.

Artikel 5 [Vervallen per 09-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders OPTA 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

C.A. Fonteijn,

voorzitter