Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013

Geldend van 01-06-2013 t/m heden

Besluit van de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat en de Minister van Infrastructuur en Milieu houdende de verlening van mandaat voor het uitvoeren van de nautische rijkstaken in het Noordzeekanaalgebied aan de directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013)

De Minister van Infrastructuur en Milieu en de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat,

Gelet op:

Overwegende dat:

 • Voor vaarwegen in beheer bij het rijk de Minister van Infrastructuur en Milieu het bevoegde gezag is voor de Scheepvaartverkeerswet, het Scheepvaartreglement territoriale zee, het Binnenvaartpolitiereglement en de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen.

 • In de Beschikking aanwijzing bevoegde autoriteiten Binnenvaartpolitiereglement de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat is aangewezen (geattribueerd) als bevoegde autoriteit voor de aldaar genoemde artikelen van het Binnenvaartpolitiereglement voor wat betreft het Noordzeekanaalgebied.

 • In de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat is aangewezen (geattribueerd) als bevoegde autoriteit voor de Noordzeesluizen en het Noordzeekanaal.

 • De Minister van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk is voor de verkeersbegeleiding van de scheepvaart (zeescheepvaart, binnenvaart en recreatievaart) die plaats vindt in het Noordzeekanaalgebied, te weten het aanloopgebied IJmuiden, de Noordzeesluizen te IJmuiden en het Noordzeekanaal en de vaarweg van het IJ tot de Oranjesluizen te Schellingwoude.

 • De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat bevoegd is de Minister van Infrastructuur en Milieu te vertegenwoordigen op grond van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012.

 • Het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied al sinds 1994 de taken en bevoegdheden die in dit besluit zijn vermeld, in het Noordzeekanaal in mandaat uitoefent.

 • De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied tevens onbezoldigd rijksambtenaar van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat is.

 • De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied tevens gemeentelijk Havenmeester Amsterdam is.

 • Aanleiding voor dit mandaatbesluit is de wens van de directeur-generaal Rijkswaterstaat om het mandaat van de bij hem belegde nautische taken en bevoegdheden in het Noordzeekanaalgebied op grond van diverse regelingen in één geïntegreerd besluit vast te leggen. Beoogd wordt een helder overzicht op de uitvoering van het mandaat en een duidelijke verantwoording te garanderen.

 • De raad van de gemeente Amsterdam op 29 november 2012 besloten heeft dat Haven Amsterdam in 2013 verzelfstandigd wordt. En in het verlengde daarvan besloten heeft dat de Havenmeester Amsterdam binnen het verzelfstandigd havenbedrijf zijn zelfstandige positie behoudt en hiërarchisch verantwoordelijk blijft voor het aansturen en functioneren van de betreffende nautische medewerkers.

 • Dit besluit aangeeft welke bevoegdheden en taken onderwerp zijn van het mandaat.

Besluit:

Artikel 1. Mandaatverlening

 • 1 De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat verleent mandaat voor de nautische rijkstaken en bevoegdheden genoemd in artikel 3 aan de directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, voor zover deze worden uitgeoefend in het Noordzeekanaalgebied zoals genoemd in artikel 2 van dit besluit.

 • 2 De mandatering laat onverlet dat de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat bevoegd blijft zelf te beslissen in de hieronder genoemde nautische aangelegenheden.

 • 3 Aan de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat blijft voorbehouden het vaststellen van beleidsregels met betrekking tot de in artikel 3 genoemde bevoegdheden.

 • 4 Onder ‘directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied’ wordt tevens verstaan diens plaatsvervanger, voor zover deze als (onbezoldigd) rijksambtenaar van Rijkswaterstaat is aangesteld.

Artikel 2. Noordzeekanaalgebied

Onder Noordzeekanaalgebied, mandaatgebied voor de rijkstaken, wordt verstaan:

 • 1e het aanloopgebied IJmuiden gevormd door: het gedeelte van de territoriale zee dat ligt binnen het gebied, begrensd door een lijn die loopt van de positie 52°27´.9 N 004°32´.1 E (referentiepunt), naar positie 52°16´.3N 004°26´1E, vandaar in een zeewaarts gerichte boog met een straal van 12 zeemijlen gerekend vanuit het referentiepunt naar positie 52 °39´.3 N 004°36´.9 E, vanuit de koppen van de havenhoofden te IJmuiden, inclusief de verlengde IJgeul en de huidige en toekomstige aangewezen ankergebieden 6 (A, B en C), 7 en 8 (ankergebied deels gelegen binnen de 12 mijlszone);

 • 2e het Buitenhavencomplex van IJmuiden vanaf de koppen van de havenhoofden tot aan het sluizencomplex te IJmuiden, incl. Hoogovenbuitenhaven en Buitenspuikanaal, excl. Haven Seaport Marina, IJmondhaven, Haringhaven en Vissershaven;

 • 3e het Noordzeesluizencomplex te IJmuiden, excl. het Gemaal en de Spuisluizen;

 • 4e de Binnentoeleidingskanalen voor het Noordzeesluizencomplex te IJmuiden, met uitzondering van de loswallen 2 t/m 7;

 • 5e de 1e, 2e, 3e Rijksbinnenhaven, het Binnenkanaal tot aan het eerste kunstwerk, alsmede het Binnenspuikanaal tot aan de pijlers van de voormalige baileybrug te IJmuiden;

 • 6e de zijkanalen, vanaf het Noordzeekanaal tot de volgende begrenzing:

  Zijkanaal A de vaarwegbegrenzing

  Zijkanaal C de denkbeeldig doorgetrokken oeverlijn

  Zijkanaal D de denkbeeldig doorgetrokken oeverlijn

  Zijkanaal E de denkbeeldig doorgetrokken oeverlijn

  Zijkanaal G tot aan de grens waterstaatkundig beheer

  Zijkaneel H tot 100m achter de denkbeeldig doorgetrokken oeverlijn;

 • 7e het Noordzeekanaal en het Afgesloten IJ, overal tussen de vaarwegbegrenzing tenzij anders genoemd, incl. “Kruithaven”: van km 0 tot de denkbeeldige lijn door de boeien IJ10 – IJ11 aansluitend op de grens van het waterstaatkundig beheer (positie boei IJ10: 52°22´97 N 004°55´91 E of X: 123.916 Y: 488.431); Positie boei IJ11: 52°22´90 N 004°55´90 E of X:123.924 Y: 488.307).

Artikel 3. Bevoegdheden/taken

Scheepvaartverkeerswet (Svw)

Het namens het bevoegd gezag zorg dragen voor vlotte, veilige en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer (BABS)

Het namens het bevoegd gezag uitoefenen van de bevoegdheden als bedoeld in het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.

Binnenvaartpolitiereglement (BPR)

Het namens de bevoegde autoriteit BPR uitoefenen van de bevoegdheden.

Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ)

Het namens de bevoegde plaatselijke autoriteit RVGZ uitoefenen van de bevoegdheden zoals aangegeven in het RVGZ.

Algemene wet besuursrecht (Awb)

Het namens het bevoegde gezag in spoedeisende gevallen opleggen van een last onder bestuursdwang zoals bedoeld in artikel 5:31 Awb.

Artikel 4. Voorschriften

 • 1 De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied neemt de instructies, aanwijzingen, en het beleid van de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat in acht;

 • 2 In de ondertekening van besluiten die onder dit mandaat vallen, wordt tot uitdrukking gebracht dat het besluit wordt genomen namens de Minister van Infrastructuur en Milieu respectievelijk de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat;

 • 3 Indien het uitoefenen van het mandaat concrete aangelegenheden of besluiten betreft die van politiek-bestuurlijke betekenis, of anderszins van bijzonder belang zijn, voert de directeur CNB vooraf met de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat overleg;

 • 4 Elke 5 jaar, en eenmalig voor het eerst na twee jaar na vaststelling van dit besluit, vindt een evaluatie van het besluit plaats. Dit besluit wordt vijfjaarlijks geëvalueerd.

Artikel 5. Aanwijzing toezichthouders

Aan te wijzen als toezichthouders in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in artikel 3, de nautische medewerkers die onder de verantwoordelijkheid van Havenmeester Amsterdam vallen, met uitzondering van hen die alleen administratieve werkzaamheden uitoefenen.

Artikel 6. Bekendmaking

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en werkt terug tot 1 april 2013.

Den Haag, 19 maart 2013

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
Namens deze:

De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat,

J.H. Dronkers