Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM[Regeling vervallen per 01-08-2014.]

Geldend van 09-04-2013 t/m 31-07-2014

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 2 april 2013, ACM/DJZ/2013/200835, tot instelling van een Adviescommissie bezwaarschriften (Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM)

Artikel 1 [Vervallen per 01-08-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Er is een Adviescommissie bezwaarschriften ACM.

Artikel 3 [Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De commissie bestaat uit ten minste zes leden.

 • 2 ACM benoemt en ontslaat de leden.

 • 3 De leden worden benoemd voor een termijn van ten hoogste twee jaar.

 • 4 ACM wijst één van de benoemde leden aan als voorzitter.

 • 5 De leden van de commissie kunnen worden herbenoemd.

Artikel 4 [Vervallen per 01-08-2014]

De commissie wordt bijgestaan door een door ACM aan te wijzen secretaris, niet zijnde lid van de commissie.

Artikel 5 [Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 Per behandeling van een zaak bestaat de commissie uit een oneven aantal leden.

 • 2 Een lid neemt niet deel aan de behandeling van een zaak als daarbij zijn onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 6 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 7 [Vervallen per 01-08-2014]

 • 1 De bij de behandeling van een zaak betrokken leden stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Geen der leden onthoudt zich van stemming.

 • 2 De bij de behandeling van een zaak fungerend voorzitter van de commissie en de secretaris ondertekenen het advies.

 • 3 De secretaris zendt het advies en het verslag van de hoorzitting aan ACM. Hij zendt tevens een afschrift van dat verslag aan de bezwaarde die is gehoord.

Artikel 8 [Vervallen per 01-08-2014]

De bezwaarschriften die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet, ingesteld bij het Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet, en waarover nog geen advies over de te nemen beslissing op bezwaar is uitgebracht, worden geacht te zijn voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften ACM.

Artikel 9 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 10 [Vervallen per 01-08-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum na publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.

Artikel 11 [Vervallen per 01-08-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 april 2013

De Autoriteit Consument en Markt,

C.A. Fonteijn,

Bestuursvoorzitter.

F.J.H. Don,

Bestuurslid.

J.G. Vegter,

Bestuurslid.