Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Voorschrift Vreemdelingen 2000, enz. (Wet modern migratiebeleid)

Geldend van 01-06-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2013, nummer 2013-0000175332, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdenzestiende wijziging)

Artikel I

[Red: Wijzigt het Voorschrift Vreemdelingen 2000.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005.]

Artikel III

Het document, bedoeld in artikel 3.1, of de verklaring, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Wet, afgegeven voor inwerkingtreding van de Wet modern migratiebeleid blijft geldig tot de daarop aangegeven datum, dan wel tot de vervanging van dat document door een document afgegeven op grond van de Wet.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet modern migratiebeleid in werking treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel Q, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 maart 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven