Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging kansspelautoriteit 2012[Regeling vervallen per 14-03-2014.]

Geldend van 22-02-2013 t/m 13-03-2014

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging kansspelautoriteit 2012

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging kansspelautoriteit, zoals vastgesteld op grond van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13 Bestuursreglement kansspelautoriteit door de raad van bestuur van de kansspelautoriteit.

Artikel 1. Definities [Vervallen per 14-03-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de wet: de Wet op de kansspelen;

 • b. de kansspelautoriteit: De kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 33 van de wet;

 • c. de raad: de raad van bestuur van de kansspelautoriteit als bedoeld in artikel 33a van de Wet;

 • d. de minister: de minister van Veiligheid en Justitie;

 • e. voorzitter: degene die als voorzitter van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit is benoemd door de minister;

 • f. bestuurslid: degene die als lid van de raad van bestuur is benoemd door de minister;

 • g. directeur: degene die is belast met de dagelijkse leiding van het bureau van de kansspelautoriteit;

 • h. afdelingshoofd: de functionaris belast met de leiding van een afdeling bij de kansspelautoriteit;

 • i. medewerkers/functionarissen: personeel in tijdelijke of vaste dienst of als gedetacheerde bij de kansspelautoriteit werkzaam;

 • j. het register: het register voor (onder) mandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in artikel 13 van dit besluit.

Organisatie [Vervallen per 14-03-2014]

Artikel 2. Organisatie [Vervallen per 14-03-2014]

De kansspelautoriteit bestaat uit de volgende dienstonderdelen.

De afdeling Voorlichting

De afdeling Voorlichting is belast met het geven van voorlichting en informatie aan burgers, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De voorlichting omvat zowel persvoorlichting als ook publieksvoorlichting.

De afdeling Vergunningen

De afdeling Vergunningen is belast met het verlenen van vergunningen voor incidentele kansspelen, (semi-) permanente kansspelen en speelautomaten. Daarbij biedt ze technische ondersteuning en geeft advies aan keuringsinstellingen en de speelautomatenbranche ten behoeve van een eenduidige keuringspraktijk en modern toezicht.

De afdeling Toezicht

De afdeling Toezicht is opgebouwd uit een binnen- en een buitendienst. De binnendienst draagt voornamelijk zorg voor het algemene opsporingsbeleid, de informatievergaring en de aansturing van de buitendienst. De buitendienst draagt zorg voor het opsporen en bestrijden van illegale kansspelen. Daarnaast houdt deze afdeling toezicht op de verstrekte vergunningen alsmede toezicht op promotionele kansspelen.

De afdeling Juridische zaken

De afdeling Juridische zaken biedt de Ksa juridische ondersteuning, onderhoudt internationale contacten, coördineert de verslavingszorg en ontwikkelt het uitvoeringsbeleid van de kansspelautoriteit.

De afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering levert bedrijfsmatige ondersteuning aan de primaire processen van de kansspelautoriteit. Daarbij gaat het zowel om de reguliere bedrijfsvoeringsprocessen als om het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan het bestuur en de directie van de kansspelautoriteit met betrekking tot de bedrijfsvoering.

De Staf

De Staf ondersteunt de raad, de directeur en het managementteam en draagt zorg voor de planning- en controlcyclus. Daarnaast zorgt de staf in samenwerking met de afdeling Juridische zaken voor het vervaardigen van een jaarlijks overzicht van de ontwikkeling van de kansspelen in Nederland.

Artikel 3 [Vervallen per 14-03-2014]

 • 1 De directeur is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de leiding van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat door de directeur als zijn plaatsvervanger is aangewezen.

Mandaat [Vervallen per 14-03-2014]

Artikel 4. Mandatering directeur en afdelingshoofden [Vervallen per 14-03-2014]

 • 1 Aan de voorzitter van de raad van bestuur kan mandaat worden verleend ten aanzien van de tot de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur behorende aangelegenheden, met uitzondering van:

  • a. het nemen van sanctiebesluiten;

  • b. het nemen van beslissingen op bezwaar ten aanzien van sanctiebesluiten;

  • c. het nemen van beslissingen ten aanzien van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d. het nemen van besluiten die neergelegd zijn in een document, gericht tot:

   • de minister van Veiligheid en Justitie;

   • de Tweede Kamer;

   • de Nationale ombudsman, indien de strekking daarvan is dat aan een aanbeveling van de Nationale ombudsman geen gevolg wordt gegeven.

 • 2 Aan de directeur kan mandaat worden verleend ten aanzien van de tot de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur behorende aangelegenheden, met uitzondering van:

  • a. het nemen van sanctiebesluiten;

  • b. het nemen van beslissingen op bezwaar ten aanzien van sanctiebesluiten;

  • c. het nemen van beslissingen ten aanzien van klachten op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d. het nemen van besluiten die neergelegd zijn in een document, gericht tot:

   • de minister van Veiligheid en Justitie,

   • de Tweede Kamer,

   • de Nationale ombudsman, indien de strekking daarvan is dat aan een aanbeveling van de Nationale ombudsman geen gevolg wordt gegeven.

 • 3 De directeur wordt toegestaan ondermandaat te verlenen aan de afdelingshoofden.

 • 4 Verleend ondermandaat kan slechts één hiërarchisch niveau verder worden doorgegeven.

 • 5 Het verlenen van ondermandaat behoeft de goedkeuring van de raad.

Artikel 5. Ondermandaat [Vervallen per 14-03-2014]

1. De ondermandaatregeling als bedoeld in het vorige artikel bevat in ieder geval de functieomschrijving van de te mandateren functionarissen alsmede de aan deze functionarissen in ondermandaat verleende bevoegdheden. De ondermandaatregeling maakt deel uit van het register als bedoeld in artikel 13.

Artikel 6. Personele aangelegenheden [Vervallen per 14-03-2014]

 • 1 De directeur is bevoegd om namens de raad beschikkingen te nemen ten aanzien van de rechtspositie, inclusief het in dienst nemen en het ontslaan, van de onder hem ressorterende medewerkers. De raad en de directeur maken nadere afspraken over de uitoefening van deze bevoegdheid.

 • 2 De directeur is bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan de afdelingshoofden ten aanzien van de in het eerste lid genoemde aangelegenheden die tot hun afdeling behoren.

Volmacht [Vervallen per 14-03-2014]

Artikel 7. Volmacht [Vervallen per 14-03-2014]

 • 1 De directeur is gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen overeenkomstig de daartoe met de raad gemaakte afspraken.

 • 2 De directeur is bevoegd tot het doorverlenen van de in het eerste lid bedoelde volmacht aan onder hem ressorterende functionarissen.

Machtiging [Vervallen per 14-03-2014]

Artikel 8. Machtiging [Vervallen per 14-03-2014]

 • 1 De directeur is gemachtigd tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • 2 De directeur is bevoegd tot het doorverlenen van de in het eerste lid bedoelde machtiging aan onder hem ressorterende functionarissen.

Overige bepalingen [Vervallen per 14-03-2014]

Artikel 9. Vertegenwoordiging in rechte [Vervallen per 14-03-2014]

De directeur, het afdelingshoofd Juridische zaken en de onder hem ressorterende juristen zijn bevoegd de raad te vertegenwoordigen in bezwaar- en gerechtelijke procedures.

Artikel 10. Hoorzittingen [Vervallen per 14-03-2014]

 • 1 Behoudens de gevallen waarin een adviescommissie ex artikel 7:13 Awb is ingesteld, leidt een jurist van de afdeling Juridische zaken in het kader van de behandeling van een bezwaarschrift de hoorzitting.

 • 2 De hoorzittingen zijn niet openbaar.

Artikel 11. Plaatsvervanging en waarneming [Vervallen per 14-03-2014]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat door de directeur als zijn plaatsvervanger is aangewezen.

 • 2 Afdelingshoofden van de in artikel 2 genoemde afdelingen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars, in artikel 2 genoemde bevoegdheden.

Artikel 12. Informatieplicht [Vervallen per 14-03-2014]

De functionaris aan wie bij dit besluit mandaat en/of volmacht is verleend, heeft een informatieplicht jegens degene die het mandaat of de volmacht heeft gegeven.

Artikel 13. Register voor (onder) mandaat, volmacht en machtiging [Vervallen per 14-03-2014]

 • 1 Er is een register voor mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging.

 • 2 In het register wordt in ieder geval vermeld:

  • a. de besluiten waarvoor mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging is gegeven;

  • b. de functionaris waaraan mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

 • 3 Het register wordt vastgesteld door de raad.

 • 4 Het register ligt ter inzage bij de afdeling Juridische zaken.

Artikel 14. Wijziging bijlagen [Vervallen per 14-03-2014]

Een wijziging van de bij dit besluit behorende bijlagen behoeft de instemming van de raad.

Artikel 15. Ondertekening [Vervallen per 14-03-2014]

Een namens de raad ondertekend document vermeldt aan het slot de afsluiting volgens het model in bijlage I van dit besluit.

Artikel 16. Geschillen [Vervallen per 14-03-2014]

In geschillen over de uitleg van dit besluit, beslist de voorzitter van de raad.

Artikel 17. Inwerkingtreding [Vervallen per 14-03-2014]

Dit besluit werkt terug tot en met 1 april 2012.

Artikel 18. Citeertitel [Vervallen per 14-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging kansspelautoriteit 2012.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 april 2012

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

J.J.H. Suyver

Bijlage I. Model ondertekening als bedoeld in artikel 20 van dit besluit [Vervallen per 14-03-2014]

 • 1. Besluiten van de raad van bestuur worden, voor zover zij niet zijn gemandateerd aan de voorzitter of de directeur, ondertekend door de voorzitter en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

  [handtekening van de voorzitter,

  diens naam]

 • 2. Besluiten van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit, die aan de voorzitter zijn gemandateerd worden door de voorzitter namens de raad van bestuur ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van de voorzitter,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 3. Besluiten van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit, die aan de directeur zijn gemandateerd worden door de directeur namens de raad van bestuur ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

  namens deze,

  [handtekening van de directeur,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 4. Besluiten van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit, die aan de directeur zijn gemandateerd en door hem aan een functionaris zijn doorgemandateerd worden door de functionaris namens de raad van bestuur ondertekend en vermelden aan het slot:

  De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

  de directeur,

  namens deze,

  [handtekening van de functionaris,

  diens naam,

  functieaanduiding]

 • 5. Een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:

  • a. De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam]

  • b. bij volmacht aan de voorzitter:

   De raad van bestuur van de kansspelautoriteit

   voor deze,

   [handtekening van de voorzitter,

   diens naam,

   functieaanduiding]

  • c. bij volmacht aan directeur:

   De raad van bestuur van de kansspelautoriteit

   voor deze,

   [handtekening van de directeur,

   diens naam,

   functieaanduiding]

  • d. bij doorverlenen volmacht directeur aan functionaris:

   De raad van bestuur van de kansspelautoriteit

   de directeur,

   voor deze,

   [handtekening van de functionaris,

   diens naam,

   functieaanduiding]