Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2013[Regeling vervalt per 05-04-2018.]

Geldend van 11-08-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2013, nr. BOACAT 2013/022, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven van 6 maart 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van handhaver Stadstoezicht in dienst van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen er maximaal 75 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2008 van 27 maart 2008, nr. 5497608/Justis/07, komt met de inwerktreding van het onderhavige besluit te vervallen.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 april 2013 en vervalt met ingang van 5 april 2018.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 maart 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

J. Gankema

Teammanager BTR