Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel factureringstermijnen energie

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Beleidsregel factureringstermijnen energie

Overwegingen

Besluit

Definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Onder de plicht op betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg te dragen voor de levering van elektriciteit onderscheidenlijk gas aan de kleinverbruiker, als bedoeld in artikel 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 44, eerste lid, van de Gaswet wordt onder meer verstaan het verzenden binnen een redelijke termijn van een juiste en volledige (eind)afrekening aan de kleinverbruiker:

  • a. nadat de verhuizing door de netbeheerder is geaccepteerd;

  • b. nadat de overstap van de kleinverbruiker naar een andere leverancier is geĆ«ffectueerd;

  • c. na de afrekenmaand.

 • 2 Tot de verplichting een overzicht te verzenden aan afnemers waarin de kosten in verband met de aansluiting overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd, als bedoeld in artikel 19c van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 35c van de Gaswet, wordt onder meer verstaan het verzenden binnen een redelijke termijn van een juist en volledig kostenoverzicht aan de afnemer:

  • a. nadat de verhuizing door de netbeheerder is geaccepteerd;

  • b. na de afrekenmaand.

Artikel 3

De redelijke termijn als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor leveranciers en netbeheerders ten hoogste acht weken.

Artikel 4

In geval van overtreding van het bepaalde in de artikelen 19c en 95b, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en de artikelen 35c en 44, eerste lid, van de Gaswet, kan de ACM, gelet op het bepaalde in de artikelen 77h en 77i van de Elektriciteitswet 1998 en de artikelen 60ac en 60ad van de Gaswet, aan de overtreder een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen.

Artikel 5

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze beleidsregel, kan de ACM, indien daarvoor naar haar oordeel aanleiding bestaat, alvorens een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen, een bindende aanwijzing geven als bedoeld in artikel 5, zevende lid, van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 60, derde lid, van de Gaswet.

Slotbepalingen

Artikel 7

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel factureringstermijnen energie.

Artikel 8

De bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 9

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2005.

Den Haag, 14 februari 2005.

De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie,

namens deze:

P.J. Plug,

plv. directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie.