Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2013

Geldend van 22-09-2013 t/m heden

Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 20 december 2012, houdende de vaststelling van een algemene heffing groenten en fruit voor het jaar 2013 (Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2013)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op de artikelen 95, 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

Gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 14 december 2012;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

Productschap Tuinbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

c.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

d.

aankoopwaarde

:

het totaal van de inkoopfactuurbedragen, exclusief BTW, van de door de ondernemer aangekochte groenten en fruit in 2013;

e.

bewerken

:

het uitvoeren van handelingen waardoor van groenten en fruit gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen, schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en centrifugeren;

f.

braakland

:

de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgende oogstjaar niet worden beteeld;

g.

CIF-waarde

:

de kostprijs van het product, vermeerderd met de vracht- en verzekeringskosten van het product.

h.

contractteelt

:

de teelt van gewassen ingevolge een overeenkomst, waarbij het teeltrisico bij de teler ligt;

i.

cultuurgrond

:

de op 15 mei 2013 beteelde grond, de nog niet beteelde grond waarbij een teelt vóór eind augustus 2013 wordt ingezet, braakland en grond die gemoeid is met het gebruik van een groeimedium met behulp waarvan groente en fruit kunnen worden geteeld;

j.

derde land

:

staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie;

k.

fruit

:

vers fruit, bewerkt en verwerkt fruit;

I.

Gecombineerde opgave

:

het beschrijvingsbiljet als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

m.

gemeten maat

:

de oppervlakte van cultuurgrond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;

n.

groenten

:

verse, bewerkte en verwerkte groenten, eetbare zwammen, specerijgewassen, aardbeien, aardbeiplanten, consumptiespecerijzaden, groen geoogste landbouwpeulvruchten, noten en kruiden;

o.

handelen

:

het aankopen van verse of bewerkte groenten en fruit, ongeacht de herkomst;

p.

noten

:

amandelen, cashewnoten, hazelnoten, paranoten, pecannoten, pistachenoten en walnoten in welke vorm dan ook, gepeld, ongepeld, gedroogd, geblancheerd, gebrand, ongebrand, gezouten, gemengd, gebroken, geschaafd of verduurzaamd;

q.

omzet

:

het totaal van de verkoopfactuurbedragen exclusief BTW ter zake van de in het kalenderjaar 2013 gerealiseerde verkopen;

r.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

s.

telen

:

het telen van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen;

t.

telersvereniging

:

samenwerkingsverband van ondernemers die groenten en fruit telen;

u.

uitgangsmateriaal

:

opkweekmateriaal voor groenteplanten zowel onder glas als vollegrond, alsmede groentezaden m.u.v. aardbeienplanten;

v.

verduurzamen

:

alle handelingen met betrekking tot groenten en fruit waardoor deze, al dan niet voorlopig, langer houdbaar worden.

§ 2. Heffing

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die een onderneming drijft met als activiteit het handelen, het telen of het verduurzamen van groenten en fruit, is over het kalenderjaar 2013 een algemene heffing verschuldigd aan het productschap volgens de in de artikelen 3, 4 en 5 vermelde heffingsgrondslagen.

 • 3 Voor het berekenen van de heffingen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, gebruikt het productschap, in afwijking van de Verordening PT algemene bepalingen 2009, de gegevens volgens de door de ondernemer bij Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken in het kalenderjaar 2013 ingediende Gecombineerde opgave.

 • 4 Ter uitvoering van artikel 3, zesde lid en artikel 5 doet de ondernemer bij het productschap desgevraagd aangifte van de door hem in het kalenderjaar 2013 behaalde omzet.

 • 5 Ter uitvoering van artikel 4 doet de ondernemer bij het productschap desgevraagd aangifte van de aankoopwaarde over het kalenderjaar 2013.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die in 2013 de in het vierde lid genoemde groenten en fruit teelt wordt een algemene heffing opgelegd met als grondslag het grondgebruik.

 • 2 Onder grondslag grondgebruik, als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan de bij de onderneming behorende cultuurgrond.

 • 3 Onder cultuurgrond, als bedoeld in het tweede lid, wordt onder grondgebruik mede verstaan de cultuurgrond die:

  • a. zaai-of pootklaar is gehuurd;

  • b. als overig los land is gehuurd;

  • c. in gebruik is ontvangen, of

  • d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.

 • 4 De algemene heffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond per productgroep, uitgedrukt in de genoemde eenheid, vermenigvuldigd met het genoemde tarief in euro en bedraagt voor verse groenten en fruit:

  Productgroep (tarieven nog aanpassen) BRSnr. Tarief Eenh.
  Glasgroenten      

  Andijvie

  648

  0,36

  are

  Aubergines

  618

  0,64

  are

  Courgette

  642

  0,36

  are

  Komkommers

  605

  0,64

  are

  Kropsla (alle sla in kropvorm)

  658

  0,36

  are

  Paprika - Gele paprika

  633

  0,64

  are

  Paprika - Groene paprika

  632

  0,64

  are

  Paprika - Rode paprika

  631

  0,64

  are

  Paprika - overig

  634

  0,64

  are

  Radijs

  644

  0,36

  are

  Tomaten - Losse tomaten (rond, vlees, tussentype)

  608

  0,64

  are

  Tomaten - Trostomaten (incl. fijne trostomaten)

  604

  0,64

  are

  Tomaten - Cherry-tomaten

  606

  0,64

  are

  Overige groenten (inclusief meloenen)

  621

  0,36

  are

  Teelt in open grond      

  Aardbeien onder glas

  610

  1,54

  are

  Aardbeien plastic tunnel

  611

  1,54

  are

  Aardbeien productie

  433

  14,34

  ha

  Aardbeien vermeerdering

  431

  4,10

  ha

  Aardbeien wachtbed

  432

  2,06

  ha

  Andijvie

  434

  8,18

  ha

  Asperges

  435

  8,18

  ha

  Asperges (nog geen prod.)

  436

  8,18

  ha

  Bloemkool

  437

  5,14

  ha

  Boerenkool

  438

  8,18

  ha

  Bospeen

  439

  2,06

  ha

  Broccoli

  440

  5,14

  ha

  Chinese kool

  441

  8,18

  ha

  Courgette

  474

  8,18

  ha

  Erwten groen te oogsten

  244

  2,06

  ha

  Knolselderij

  442

  2,06

  ha

  Knolvenkel/venkel

  443

  8,18

  ha

  Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen)

  444

  8,18

  ha

  Koolraap

  445

  8,18

  ha

  Koolrabi

  446

  8,18

  ha

  Kroten

  447

  2,06

  ha

  Kruiden

  496

  8,18

  ha

  Overige niet genoemde bladgewassen

  485

  8,18

  ha

  Overige niet genoemde groenten

  486

  8,18

  ha

  Paksoi

  453

  8,18

  ha

  Peulen

  454

  8,18

  ha

  Prei

  455

  5,14

  ha

  Pronkbonen

  456

  2,06

  ha

  Raapstelen

  457

  8,18

  ha

  Rabarber

  458

  8,18

  ha

  Radijs

  459

  8,18

  ha

  Rodekool

  460

  5,14

  ha

  Savooiekool

  461

  5,14

  ha

  Schorseneren

  462

  2,06

  ha

  Selderij, bleek

  464

  8,18

  ha

  Selderij, groen

  463

  8,18

  ha

  Sla (Ijsbergsla)

  451

  5,14

  ha

  Sla (Radicchio rosso)

  475

  8,18

  ha

  Sla (overige sla)

  452

  5,14

  ha

  Spinazie

  465

  2,06

  ha

  Spitskool

  466

  5,14

  ha

  Spruitkool

  467

  5,14

  ha

  Stamsperziebonen (=stamslabonen)

  468

  2,06

  ha

  Stoksnijbonen en stokslabonen

  469

  2,06

  ha

  Suikermais

  814

  2,06

  ha

  Tuinbonen (groen te oogsten)

  854

  2,06

  ha

  Waspeen

  470

  2,06

  ha

  Winterpeen

  471

  2,06

  ha

  Witlof in bakken

  585

  0,41

  m2

  Witlofwortel

  472

  2,06

  ha

  Wittekool

  473

  5,14

  ha

  Fruit      

  Appelen in seizoen

  490

  8,52

  ha

  Appelen vóór seizoen

  491

  8,52

  ha

  Blauwe bessen

  494

  35,33

  ha

  Bramen

  502

  35,33

  ha

  Frambozen

  488

  35,33

  ha

  Fruit onder glas

  635

  1,05

  are

  Notenbomen (amandelen, hazelnoten en walnoten)

  2645

  4,93

  ha

  Overig kleinfruit

  500

  35,33

  ha

  Overige pit- en steenvrucht

  501

  16,35

  ha

  Peren in seizoen

  492

  14,41

  ha

  Peren vóór seizoen

  493

  14,41

  ha

  Pruimen

  495

  16,35

  ha

  Rode bessen

  489

  35,33

  ha

  Zoete kersen

  487

  16,35

  ha

  Zure kersen (Best.Verw.Ind.)

  498

  4,93

  ha

  Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.)

  499

  4,93

  ha

 • 5 Bij het vaststellen van de heffing per productgroep wordt een gedeelte van een hectare of een are afgerond tot een veelvoud van respectievelijk een are en een centiare.

 • 6 Aan de ondernemer die de onder a, b en c vermelde groenten en fruit teelt, wordt een algemene heffing opgelegd uitgedrukt in een percentage van de omzet die is behaald met de verkoop van het betreffende product. De heffing bedraagt voor:

  a. Champignons

  0,000% van de omzet;

  b. Overige paddestoelen

  0,000% van de omzet en

  c. Uitgangsmateriaal

  0,015% van de omzet.

Artikel 4

 • 1 De ondernemer die handelt in verse of bewerkte groenten en fruit is over het kalenderjaar 2013 een algemene heffing aan het productschap verschuldigd met als grondslag de aankoopwaarde van de door de ondernemer aangekochte groenten en fruit in 2013.

 • 2 Geen heffing is verschuldigd over aangekochte groenten en fruit die zijn verkocht aan consumenten voor hun persoonlijke behoefte of aan anderen die als eindgebruiker zijn aan te merken, tenzij de ondernemer dit verkochte product:

  • a. heeft aangekocht van telers, al dan niet via een afzetorganisatie of een bemiddelaar of

  • b. uit een derde land heeft aangekocht.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is de ondernemer die verse of bewerkte groenten en fruit aankoopt uit een derde land een heffing verschuldigd over de CIF-waarde van dit product.

 • 4 De heffingen, als bedoeld in het eerste en derde lid, worden uitgedrukt in een percentage van de aankoopwaarde respectievelijk de CIF-waarde in het kalenderjaar 2013 en bedragen 0,00%.

 • 5 In afwijking van het eerste lid is de ondernemer die handelt in verse of bewerkte uien, met uitzondering van zilveruien, een heffing verschuldigd met als grondslag het aantal aangekochte netto kilogrammen uien.

 • 6 De heffing, als bedoeld in het vijfde lid, bedraagt € 0,00 per 100.000 kilogrammen aangekochte uien.

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die groenten en fruit verduurzaamt is over het kalenderjaar 2013 een algemene heffing verschuldigd met als grondslag de omzet 'af fabriek' behaald over de verkoop van de door de ondernemer verduurzaamde groenten en fruit in 2013, met uitzondering van de verkoop van pindakaas, sauzen, natte en droge soepen, aroma's, limonades, salades, kindervoeding, kanten klaarmaaltijden en snoeprepen.

 • 2 De algemene heffing, als bedoeld in het eerste lid, bedraagt 0,00% van de omzet "af fabriek" in het kalenderjaar 2013.

§ 4. Vaststelling en oplegging

Artikel 6

 • 1 De krachtens deze verordening verschuldigde heffing wordt op basis van de door de ondernemer verstrekte gegevens door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd in of na afloop van het kalenderjaar waarover deze heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking van een heffingsnota aan de ondernemer.

 • 2 Indien geen aangifte of opgave is gedaan als bedoeld in artikel 2, dan kan de voorzitter de ondernemer ambtshalve een heffing opleggen.

Artikel 7

Indien uit de ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt, dat de door de ondernemer verstrekte gegevens of de ambtshalve schatting niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, dan kan een opgelegde heffing aan de hand van deze werkelijke gegevens door de voorzitter worden herzien en opnieuw worden vastgesteld en opgelegd.

Artikel 8

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap.

 • 2 De gegevens, als bedoeld in het eerste lid, worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2013.

Zoetermeer, 20 december 2012

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris