Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling gegevensverstrekking ACM

Geldend van 25-05-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 2013, nr. WJZ/12356756, houdende regels omtrent het verstrekken van gegevens en inlichtingen door de Autoriteit Consument en Markt en wijziging van een aantal ministeriële regelingen in verband met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Regeling gegevensverstrekking ACM)

§ 1. Verstrekken van gegevens en inlichtingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder wet: de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 2

  • 2 De Autoriteit Consument en Markt is bevoegd om aan personen of colleges, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken of de Minister van Infrastructuur en Milieu, gegevens en inlichtingen te verstrekken voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de aan hen bij wettelijk voorschrift toegedeelde bevoegdheid tot het nemen van besluiten of tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten.

§ 2. Wijziging en intrekking van ministeriële regelingen

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Drinkwaterregeling.]

Artikel 4

[Red: Wijzigt de Postregeling 2009.]

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Regeling aanvraagprocedure bij verlening op volgorde van binnenkomst.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Regeling administratieve procedure nummers.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Regeling categorieën persoonsgegevens WMG.]

Artikel 9

[Red: Wijzigt de Regeling evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.]

Artikel 10

[Red: Wijzigt de Regeling indienststelling spoorvoertuigen.]

Artikel 11

[Red: Wijzigt de Regeling informatieprofiel DCS 1800.]

Artikel 12

[Red: Wijzigt de Regeling informatieprofiel DCS 1800 gecombineerd met GSM.]

Artikel 13

[Red: Wijzigt de Regeling informatieprofiel GSM.]

Artikel 14

[Red: Wijzigt de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.]

Artikel 15

[Red: Wijzigt de Regeling meettarieven.]

Artikel 16

[Red: Wijzigt de Regeling minimumpakket huurlijnen.]

Artikel 17

[Red: Wijzigt de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen.]

Artikel 18

[Red: Wijzigt de Regeling veilingprocedure en lotingprocedure nummers.]

Artikel 19

[Red: Wijzigt de Regeling vertrouwenslijst.]

Artikel 20

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 22

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 2 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt in werking treedt.

Artikel 23

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking ACM.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 maart 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp