Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling LNV-subsidies, enz. (garantstelling aquacultuur en vermindering fijn stof)

Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 maart 2013, nr. WJZ/13037503, houdende wijziging van de Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013 (garantstelling aquacultuur en vermindering fijn stof)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling LNV-subsidies.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013.]

Artikel III

De Regeling LNV-subsidies zoals deze luidde voor inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 21 juli 2012 zijn ingediend op grond van hoofdstuk 4, titel 4, paragraaf 4, van de Regeling LNV-subsidies.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 maart 2013

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma