Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling inwerkingtreding Wet rechtstreeks beroep[Regeling vervallen per 01-07-2005.]

Geldend van 02-09-2004 t/m 30-06-2005

Regeling inwerkingtreding Wet rechtstreeks beroep

Op 1 september 2004 treedt de Wet rechtstreeks beroep in werking. Deze wet maakt het voor een belanghebbende mogelijk de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) te verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. De directeur-generaal van de NMa en de directeur DTe kunnen instemmen met een verzoek indien de zaak daarvoor ‘geschikt’ is. Ter invulling van de aan hen krachtens artikel 7:1a, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toekomende bevoegdheid, hebben de directeurgeneraal NMa en de directeur DTe het volgende beleid opgesteld.

Directeur DTe

Met verzoeken om rechtstreeks beroep zal als volgt worden omgegaan:

In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer zijn de volgende voorbeelden genoemd wanneer het voor de hand ligt de bezwaarprocedure te volgen:

  • als de feiten of de wederzijdse standpunten nog niet duidelijk zijn;

  • als de feiten of de wederzijdse standpunten nog niet duidelijk zijn; – als er nog mogelijkheden zijn om het geschil op te lossen;

  • als er sprake is van gebreken die in de bezwaarfase nog gemakkelijk kunnen worden gerepareerd.

Mede aan de hand van deze uit de Memorie van Antwoord ontleende uitgangspunten zal van geval tot geval worden beoordeeld of een zaak geschikt is voor rechtstreeks beroep.