Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging

Artikel 1

  • 2

De verhuurder, bedoeld in artikel 252a, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, is degene, bedoeld in artikel 24, derde lid, onderdeel a, van de Wet waardering onroerende zaken, ter zake van de woonruimte, bedoeld in artikel 252a, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, waarop het verzoek om een verklaring betrekking heeft.

Artikel 2

  • 1

Het verzoek om een verklaring als bedoeld in artikel 252a, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt op de door de inspecteur aangegeven wijze langs elektronische weg gedaan.

  • 2 Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt niet gedaan dan nadat de verhuurder, bedoeld in artikel 1, op de door de inspecteur aangegeven wijze langs elektronische wijze een aanmeldprocedure heeft doorlopen.

  • 3 De inspecteur maakt bekend in welke periode of perioden in een kalenderjaar het verzoek, bedoeld in het eerste lid, kan worden gedaan en de aanmeldprocedure, bedoeld in het tweede lid, kan worden doorlopen.

Artikel 3

De verhuurder, bedoeld in artikel 1, geeft de plaats van de woonruimte, bedoeld in artikel 252a, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, aan met behulp van de postcode, het huisnummer en, zo nodig, een huisnummertoevoeging.

Artikel 4

De verklaring, bedoeld in artikel 252a, vierde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, wordt op de door de inspecteur aangegeven wijze langs elektronische weg verstrekt en is voorzien van de datum van afgifte ervan.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Artikel 6

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 december 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) (Kamerstukken 33 129) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiƫn,

F.H.H. Weekers