Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet diverse wetten Ministerie van OCW (wetstechnische gebreken enz.)

Geldend van 24-02-2017 t/m heden

Wet van 7 februari 2013 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om wetstechnische gebreken te herstellen, om de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving in bepaalde gevallen te beëindigen, om uitgewerkte overgangsbepalingen te schrappen en het nog geldend overgangsrecht over te brengen naar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en om de naamgeving van de ministeries aan te passen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te wijzigen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken, dat in enkele onderwijswetten voor bepaalde gevallen niet langer dient te worden voorzien in de mogelijkheid tot afwijking van de wet bij lagere regelgeving en dat in verband daarmee die wetten dienen te worden aangepast, dat het wenselijk is te komen tot een opschoning van het in diverse wijzigingswetten opgenomen overgangsrecht, het uitgewerkte overgangsrecht uit die wijzigingswetten te laten vervallen en het nog geldend recht op te nemen in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en dat het wenselijk is enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te wijzigingen in verband met de veranderde naamgeving van de ministeries;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Wetstechnische gebreken

Artikel 1.1. Wijziging Wet op het primair onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 1.2. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel 1.3. Wijziging Wet op de expertisecentra

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel 1.3a. Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]

Artikel 1.4. Wijziging Leerplichtwet 1969

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]

Artikel 1.5. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel 1.6. Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel 1.7. Wijziging Wet studiefinanciering 2000

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 1.8. Wijziging Wet College voor examens

[Red: Wijzigt de Wet College voor examens.]

Artikel 1.9. Wijziging Mediawet 2008

[Red: Wijzigt de Mediawet 2008.]

Artikel 1.9a. Wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen

[Red: Wijzigt de Wet medezeggenschap op scholen.]

Artikel 1.10. Wijziging Wet primair onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet primair onderwijs BES.]

Artikel 1.11. Wijziging Wet voortgezet onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Artikel 1.11a. Wijziging van de Leerplichtwet BES

[Red: Wijzigt de Leerplichtwet BES.]

Artikel 1.12. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs BES.]

Artikel 1.13. Wijziging Mediawet BES

[Red: Wijzigt de Mediawet BES.]

Artikel 1.14. Wijziging Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vereenvoudiging bekostigingsbepalingen).]

Artikel 1.16. Wijziging Wet van 28 juni 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties (Stb. 2012, 339)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties).]

Artikel 1.17. Wijziging Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 2012, 545)

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs).]

Hoofdstuk 2. Wetswijzigingen naar aanleiding van motie Jurgens

Artikel 2.1. Wijziging Wet op het primair onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 2.2. Wijziging Wet op de expertisecentra

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel 2.3. Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel 2.4. Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Artikel 2.5. Wijziging Wet op de erkende onderwijsinstellingen

[Red: Wijzigt de Wet op de erkende onderwijsinstellingen.]

Artikel 2.6. Wijziging Wet primair onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet primair onderwijs BES.]

Artikel 2.7. Wijziging Wet voortgezet onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Hoofdstuk 3. Schrappen van uitgewerkte overgangsbepalingen en het overbrengen van nog geldend overgangsrecht

Artikel 3.1

De artikelen III en IV van de wet van 2 mei 1986 (Stb. 1986, 255) vervallen.

Artikel 3.2

De artikelen III, V en VI van de wet van 24 december 1986 (Stb. 1986, 719) vervallen.

Artikel 3.3

Artikel V van de wet van 28 maart 1987 (Stb. 1987, 157) vervalt.

Artikel 3.4

Artikel II van de wet van 29 april 1987 (Stb. 1987, 198) vervalt.

Artikel 3.5

De artikelen II en III van de wet van 23 december 1987 (Stb. 1987, 611) vervallen.

Artikel 3.6

Artikel II van de wet van 4 juli 1990 (Stb. 1990, 361) vervalt.

Artikel 3.7

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van de teldatum).]

Artikel 3.8

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (fomatiebudgetsysteem).]

Artikel 3.9

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (beperking rentevergoeding schoolterreinen).]

Artikel 3.10

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (aanpassingen in de bekostigingsstelsels).]

Artikel 3.11

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel 3.12

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs enz. (regelingen i.v.m. invoering FBS).]

Artikel 3.13

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (regeling onderwijsvoorrangsgebieden).]

Artikel 3.14

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de onderwijsverzorging enz. (nascholing).]

Artikel 3.15

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen).]

Artikel 3.16

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (bevoegdheid voor het geven van onderwijs in niet-Nederlandse taal en cultuur).]

Artikel 3.17

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz. (Weer samen naar school).]

Artikel 3.18

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het Basisonderwijs, enz. (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds).]

Artikel 3.19

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz.]

Artikel 3.20

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (verplichting vaststellen directiestatuut).]

Artikel 3.21

Artikel IV van de wet van 16 november 1995 (Stb. 1995, 616) vervalt.

Artikel 3.22

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (overboeking van niet bestede vergoedingen).]

Artikel 3.23

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO, enz. (decentralisatie van huisvestingsvoorzieningen).]

Artikel 3.24

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo.]

Artikel 3.25

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet op het basisonderwijs enz. (bestuursvorm van het openbaar onderwijs).]

Artikel 3.26

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO en WVO mbt financiële gelijkstelling en enige technische aanpassingen.]

Artikel 3.27

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO enz. (opnemen document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs).]

Artikel 3.28

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid).]

Artikel 3.29

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (regeling schoolbegeleiding).]

Artikel 3.30

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (ouderbijdragen, sponsorgelden en stichtings- en opheffingsnormen).]

Artikel 3.31. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel 3.32. Wijziging van de Wet op de expertisecentra

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Hoofdstuk 4. Wijzigingen naar aanleiding van naamswijzigingen ministeries

Artikel 4.1. Naamswijziging «Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit»

[Red: Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing, de Wet medezeggenschap op scholen, de Experimentenwet onderwijs, de Les- en cursusgeldwet, de Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen, de Wet College voor examens, de Wet op de beroepen in het onderwijs, de Wet op de Onderwijsraad, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).]

Artikel 4.2. Naamswijziging «Justitie»

[Red: Wijzigt de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tot behoud van cultuurbezit en de Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs enz. (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).]

Artikel 4.3. Naamswijziging «Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer»

[Red: Wijzigt de Monumentenwet 1988.]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. Samenloop met wetsvoorstel 33 106

[Red: Wijzigt deze wet en de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]

Artikel 5.2. Samenloop met wetsvoorstel 33 157

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 5.3. Samenloop met wetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 5.4. Samenloop met wetsvoorstel 33 187

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 5.5. Samenloop met wetsvoorstel 33 146

[Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel 5.6. Overgangsrecht artikel 33 van de Wet op het voortgezet onderwijs

Tot het tijdstip waarop voor het verzorgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs bekwaamheidseisen zijn vastgesteld op grond van artikel 36, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, is ten aanzien van dat onderwijs van toepassing het bepaalde in artikel 33 van de Wet op het voortgezet onderwijs zoals luidend op 31 juli 2006.

Artikel 5.7. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 7 februari 2013

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de achtste maart 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten