Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost Brabant 2013[Regeling vervalt per 13-04-2018.]

Geldend van 13-04-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 februari 2013, nr. BOACAT2013/019, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de regionale eenheid Oost Brabant

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de politiechef Oost Brabant van 19 februari 2013;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 13-04-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 13-04-2018]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Oost Brabant.

Artikel 3 [Vervallen per 13-04-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 13-04-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 550 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 13-04-2018]

Artikel 6 [Vervallen per 13-04-2018]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7 [Vervallen per 13-04-2018]

  • 1 De politiechef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 13-04-2018]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Brabant Noord 2008 van 27 mei 2008, nr. 5547638/08, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Brabant Zuid Oost 2012 van 20 juli 2012, nr. 5735458/Justis/12, wordt ingetrokken.

Artikel 9 [Vervallen per 13-04-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10 [Vervallen per 13-04-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 april 2013 en vervalt op 13 april 2018.

Artikel 11 [Vervallen per 13-04-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost Brabant 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 februari 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.