Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Holland 2013[Regeling vervalt per 13-04-2018.]

Geldend van 13-04-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 februari 2013, nr. BOACAT2013/016, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de regionale eenheid Noord-Holland

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Noord-Holland.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 750 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie,Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Noord-Holland Noord 2008 van 29 januari 2008, nr. 5527767/08 zal vervallen op 13 april 2013.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar politieregio Kennemerland 2012 van 10 juli 2012, nr. 5734538/Justis/12, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Zaanstreek-Waterland 2008 van 5 augustus 2008, nr. 5558804/08, wordt ingetrokken.

Artikel 9

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van 13 april 2013 en vervalt op 13 april 2018.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Holland 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 februari 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.