Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2013[Regeling materieel uitgewerkt per 26-02-2015.]

Geldend van 26-02-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 februari 2013, Kenmerk Z-3152334, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2013

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2013 vastgesteld op 12,65.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn