Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2013

Geldend van 23-02-2013 t/m heden

Besluit van de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad van 8 februari 2013, houdende mandatering) van enkele bevoegdheden van de Toezichtkamer (Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2013)

De Toezichtkamer;

Gelet op de Verordening bestuurlijke taken SER;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder secretaris: de secretaris van de Toezichtkamer.

§ 2. Mandaatverlening

Artikel 2

  • 2 De secretaris kan ondermandaat verlenen.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2013.

Deze verordening zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.

Den Haag, 8 februari 2013

H. Kamps

voorzitter

D. Haenen

secretaris