Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling energie en innovatie, enz. (wijziging voorwaarden programma Risico's dekken voor aardwarmte)[Regeling materieel uitgewerkt per 22-02-2015.]

Geldend van 22-02-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 februari 2013, nr. WJZ/12043892, tot wijziging van de Subsidieregeling energie en innovatie ter wijziging van de voorwaarden in het programma Risico's dekken voor aardwarmte

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling energie en innovatie.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2013.]

Artikel III

Op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling als gevolg van artikel 3.4.2, eerste lid, van de Subsidieregeling energie en innovatie zijn verstrekt, blijft de regeling van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 februari 2013

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp