Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid[Regeling vervallen per 31-01-2018.]

Geldend van 31-01-2013 t/m 30-01-2018

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 januari 2013, 2012-0000031660, tot digitale vervanging van archiefbescheiden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Regeling digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Na machtiging van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 december 2012, kenmerk: NA/12/11037,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-01-2018]

Over te gaan tot routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Artikel 2 [Vervallen per 31-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van afgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 [Vervallen per 31-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 29 november 2012 dat ter inzage wordt gelegd bij de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Den Haag, 22 januari 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

H.J.I.M. de Rooij,

plv. Secretaris-generaal.

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [Vervallen per 31-01-2018]

[Red: Ligt ter inzage bij de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.]