Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2013[Regeling vervallen per 07-09-2013.]

Geldend van 22-12-2012 t/m 06-09-2013

Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 7 november 2012, houdende regels terzake van de aan de ondernemers die het pianotechnisch bedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2013)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

Gelet op artikel 95, tweede lid en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie pianotechnisch bedrijf;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied [Vervallen per 07-09-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 07-09-2013]

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

 • b. pianotechnisch bedrijf: het bedrijf van het onderhouden, repareren of stemmen van akoestische piano's of vleugels.

 • c. werknemer: degene die op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer in de onderneming werkzaam is en piano's of vleugels onderhoudt, repareert of stemt;

 • d. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

 • e. bestemmingsheffing: heffing die gebaseerd is op artikel 9, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten.

Artikel 2 [Vervallen per 07-09-2013]

Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin het pianotechnisch bedrijf wordt uitgeoefend.

§ 2. De heffing [Vervallen per 07-09-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 07-09-2013]

 • 1 Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin het pianotechnisch bedrijf wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2013 een heffing opgelegd ten behoeve van de vakopleiding en het competentiegericht onderwijs voor het pianotechnisch bedrijf, alsmede activiteiten die het professionaliseren van de ondernemers bevorderen.

 • 2 De heffing bedoeld in het eerste lid bestaat uit:

  • a. een basisheffing van € 158 per onderneming; en

  • b. een heffing per werknemer van € 90.

Artikel 4 [Vervallen per 07-09-2013]

 • 1 De ondernemer is verplicht om op eerste vordering de voorzitter opgave te doen van het aantal werknemers in de onderneming.

 • 2 Indien de ondernemer, ondanks herhaald verzoek, de in het eerste lid bedoelde gegevens niet verstrekt, stelt de voorzitter het aantal werknemers ambtshalve vast.

§ 3. Vermindering van heffing [Vervallen per 07-09-2013]

Artikel 5 [Vervallen per 07-09-2013]

De voorzitter vermindert de opgelegde heffing met 50% indien in de onderneming met 0 of 1 werkzame persoon de omzet op jaarbasis (exclusief BTW), die in de onderneming is behaald bij de uitoefening van het pianotechnisch bedrijf, niet meer bedraagt dan € 5.000.

Artikel 6 [Vervallen per 07-09-2013]

 • 1 Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het pianotechnisch bedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.

 • 2 De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.

Artikel 7 [Vervallen per 07-09-2013]

Vermindering als bedoeld in artikel 5 en 6 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. Een aanvraag wordt binnen 6 weken nadat de heffing is opgelegd bij de voorzitter ingediend.

§ 4. Overige bepalingen [Vervallen per 07-09-2013]

Artikel 8 [Vervallen per 07-09-2013]

De artikelen 5 tot en met 14 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2013 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 [Vervallen per 07-09-2013]

De voorzitter neemt de besluiten op grond van de artikelen 3, 4, 5 en 6.

Artikel 10 [Vervallen per 07-09-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 11 [Vervallen per 07-09-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 november 2012

E.H.M. Bakker-Derks

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris