Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2013

Geldend van 22-12-2012 t/m heden

Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 7 november 2012, houdende regels terzake van de aan de ondernemers die het bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2013)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

Gelet op artikel 95, tweede lid en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin het bitumineus of kunststof dakbedekkingsbedrijf wordt uitgeoefend.

§ 2. De heffing

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin het bitumineus of kunststof dakbedekkingsbedrijf wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2013 een heffing opgelegd ten behoeve van maatschappelijke en sociale activiteiten alsmede ten behoeve van activiteiten op het gebied van veiligheid, milieu, duurzaamheid en (uitvoerings-) techniek voor ondernemingen waarin het bitumineus of kunststof dakbedekkingsbedrijf wordt uitgeoefend.

 • 2 De heffing bedoeld in het eerste lid bedraagt voor iedere onderneming waarin het bitumineus of kunststofdakbedekkingsbedrijf wordt uitgeoefend:

  • a. een basisheffing van € 50,- per onderneming, en

  • b. een heffing werkzame personen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal werkzame personen werkzaam in de onderneming, met toepassing van het in het derde lid opgenomen schema.

 • 3 De heffing werkzame personen bedraagt:

  aantal werkzame personen

  heffing werkzame personen

  0 en 1

  nihil

  2

  nihil

  3

  € 15,-

  4

  € 25,-

  5 tot 10

  € 35,-

  10 tot 20

  € 45,-

  20 tot 50

  € 55,-

  50 en meer

  € 65,-

§ 3. Vermindering van heffing

Artikel 4

 • 1 Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.

 • 2 De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.

Artikel 5

Vermindering als bedoeld in artikel 4 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. Een aanvraag wordt binnen 6 weken nadat de heffing is opgelegd bij de voorzitter ingediend.

§ 4. Overige bepalingen

Artikel 7

De voorzitter neemt de besluiten op grond van de artikelen 3 en 4.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing bitumineus en kunststof dakbedekkingsbedrijf 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 november 2012

E.H.M. Bakker-Derks

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris