Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2013[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 31 oktober 2012, houdende de vaststelling van bestemmingsheffingen ten behoeve van de schapen- en geitensector voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2013)

Artikel 1

Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 over en verstaat voorts onder:

a. fonds afzetbevordering

:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering (PVV) 2012;

b. fonds gezondheidszorg

:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PVV) 2012;

c. fonds kwaliteitsverbetering

:

fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening fonds kwaliteitsverbetering (PVV) 2012.

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die in het jaar 2013 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van de daarbij gegeven bestemming.

 • 2 Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:

  • a. € 0,63 per schaap, waarvan

   € 0,05 voor het fonds afzetbevordering,

   € 0,43 voor het fonds gezondheidszorg, en

   € 0,15 voor het fonds kwaliteitsverbetering

   is bestemd.

  • b. € 0,44 per geit, waarvan

   € 0,32 voor het fonds gezondheidszorg, en

   € 0,12 voor het fonds kwaliteitsverbetering

   is bestemd.

  • c. € 0,13 per jonge geit, waarvan

   € 0,11 voor het fonds gezondheidszorg, en

   € 0,02 voor het fonds kwaliteitsverbetering

   is bestemd.

 • 3 Van de in het tweede lid, onder a., bedoelde heffing ten behoeve van het fonds afzet bevordering mag € 0,01 niet als zodanig in mindering worden gebracht op de aan de leverancier uit te betalen prijs.

Artikel 3

Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren

 • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel

 • b. naar derde landen uitvoert, dan wel

 • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts)persoon in Nederland plaatsvindt.

Artikel 4

De heffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat:

 • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden;

 • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan twee maanden.

Artikel 5

Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen schapen en geiten (PVV) 2013.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, dan treedt zij in werking op de tweede dag na de dag van publicatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.

Zoetermeer, 31 oktober 2012

S.W.A. Lak

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris