Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening op de arbeidsvoorwaarden personeel NOvAA 2013[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Verordening arbeidsvoorwaarden personeel NOvAA 2013

De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,

Gelet op artikel 9, tweede lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten;

stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

[Vervallen]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 De arbeidsvoorwaarden van het personeel worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur stelt in elk geval een pensioenregeling voor het personeel vast.

  • 2 De arbeidsvoorwaarden van het personeel worden gezamenlijk opgenomen in een personeelshandboek. Het personeelshandboek kan op elektronische wijze beschikbaar worden gesteld.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2014]

Het bestuur treft regelingen voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen waarmee tegemoet wordt gekomen aan de gevolgen van de invoering van deze verordening. Het bestuur regelt daarbij in elk geval:

  • a. de gevallen waarin de toepassing van artikel 9, vijfde lid, van de Verordening op de arbeidsvoorwaarden zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze verordening wordt voortgezet;

  • b. de tegemoetkoming aan de werknemers die bij de inwerkingtreding van deze verordening worden ingedeeld in een salarisschaal welke een maximum salaris kent dat lager is dan het salaris dat de werknemer genoot voor de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2014]

Het bestuur is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard welke zich als gevolg van de invoering van deze verordening mochten voordoen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

  • 2 De Verordening op de arbeidsvoorwaarden wordt ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de arbeidsvoorwaarden personeel NOvAA 2013.