Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke Regeling Herinnering Slavernijverleden[Regeling vervallen per 07-12-2016.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 06-12-2016

Tijdelijke Regeling Herinnering Slavernijverleden

Het bestuur van het Mondriaan Fonds heeft, na de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, op 14 december 2012 vastgesteld:

Artikel 1. doelstelling [Vervallen per 07-12-2016]

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Voor deze bijzondere gelegenheid wordt een tijdelijke regeling in het leven geroepen.

Het Mondriaan Fonds stimuleert de laboratoriumfunctie van kunst en cultureel erfgoed. Bijzondere aandacht is er in het kader van erfgoed voor projecten die inspelen op relevante ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Het gaat om projecten waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan bijvoorbeeld culturele diversiteit of projecten die belangrijke internationale ontwikkelingen weten te vertalen naar het Nederlandse publiek.

De projecten in het kader van de herdenking van het slavernijverleden leveren bij voorkeur ook op langere termijn een bijdrage aan de kennis over en het bewustzijn van het slavernijverleden.

Artikel 2. ondersteuningsmogelijkheden [Vervallen per 07-12-2016]

Voor cultureel erfgoed en beeldende kunst gelden de volgende ondersteuningsmogelijkheden:

projecten
 • projecten die de relatie tussen publiek en (immaterieel) cultureel erfgoed versterken;

 • eenmalige activiteiten met een tijdslimiet, zoals (internationale) presentaties in Nederland en festivals of andere publieksactiviteiten;

 • eenmalige, niet-monografische en opiniërende uitgaven die bijdragen aan de gedachtevorming over de herinnering van het Slavernijverleden;

 • projecten die bijdragen aan kennisverdieping zoals debatten en symposia;

 • de productie van nieuw werk of opdrachten aan hedendaagse kunstenaars;

 • projecten op het raakvlak van beeldende kunst, erfgoed en podiumkunsten.

Niet ondersteund worden aanvragen voor:

 • vormgeving;

 • volledige podiumproducties;

 • bouwkundige voorzieningen;

 • het behoud van monumenten;

 • zelfstandige documentaires die niet ingebed zijn in een breder project;

 • tijdschriften over cultureel erfgoed.

Artikel 3. ontvankelijkheid [Vervallen per 07-12-2016]

Aanvragen kunnen worden ingediend door culturele instellingen in Nederland en op de Nederlandse Cariben. Individuele kunstenaars kunnen samen met een instelling een aanvraag indienen. Het kunstvakonderwijs en sectorinstituten zonder museale functie kunnen geen aanvraag indienen.

Artikel 4. beoordelingscriteria [Vervallen per 07-12-2016]

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

Belang

De aanvraag onderscheidt zich in inhoud, opzet en uitvoering van het landelijke aanbod aan cultureel erfgoed waarbij het slavernijverleden centraal staat, door het innovatieve, uitzonderlijke of voorbeeld stellende karakter van het project. Van belang is dat de projecten die ondersteund worden een brug slaan tussen kunst, cultureel erfgoed en de burger. We ondersteunen projecten met een duidelijk profiel die iets toevoegen aan het culturele (digitale) aanbod dat Nederland rijk is.

Zichtbaarheid

De aanvraag geeft blijk van een doordachte en realistische publieksbenadering. Het programma en de gevolgde methode(s) sluiten aan bij de gekozen doelgroep(en). De aanvraag omvat een effectief communicatie- en pr-plan. We stellen hierbij vragen als: Voor wie worden de activiteiten ontwikkeld? Hoe zal dit publiek bereikt worden? Waarom wordt er voor deze doelgroep(en) gekozen? Ook voor een klein publiek kan een bepaalde activiteit van groot belang zijn. Het gaat hierbij niet noodzakelijk om het bereiken van veel publiek. Wel om een weloverwogen publieksbenadering die aangeeft hoe uitgangspunten naar het publiek vertaald worden. Waarbij het een pre is wanneer het project wat betreft onderwerp, inhoud of uitvoering bijdraagt aan een groter draagvlak voor de beeldende kunst en/of cultureel erfgoed.

Samenwerking:

Om de inbedding van cultureel erfgoed over het slavernijverleden in de samenleving verder te stimuleren hechten wij aan de samenwerking tussen culturele instellingen onderling en samenwerking met ander maatschappelijke partijen en kunstenaars.

Kwalitatief goede uitvoering

De goede uitvoering van het project moet in de aanvraag aannemelijk worden gemaakt. De aanvraag en de betrokken instelling(en) moeten bovendien het vertrouwen wekken dat het eindresultaat succesrijk en van een bijzondere kwaliteit zal zijn.

Artikel 5. financiële bijdragen [Vervallen per 07-12-2016]

Instellingen kunnen een aanvraag indienen voor activiteiten die buiten de reguliere begroting vallen. Wij ondersteunen maximaal 50% van de variabele activiteitkosten (dus geen exploitatiekosten en investeringen). Daarbij wordt gekeken of de begrote kosten reëel zijn. De totale kosten van het project moeten meer dan € 25.000 bedragen.

Van de aanvrager wordt een redelijke eigen bijdrage aan de projectkosten verwacht. Projecten rechtstreeks gefinancierd door de overheid (Cultuurnota- of Hgis-Cultuurmiddelen en sector- en koepelinstituten) zijn uitgesloten van ondersteuning. Tenslotte mag niet meer dan 60% van het dekkingsplan bestaan uit cultuurmiddelen die afkomstig zijn van de publieke fondsen.

Artikel 6. overig [Vervallen per 07-12-2016]

Als de middelen die het Mondriaan Fonds heeft bestemd voor specifieke activiteiten zijn uitgeput, kan een aanvraag zonder nader onderzoek worden afgewezen. Op dit reglement is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2013 en zal geplaatst worden in de Staatscourant.

Het bestuur van het Mondriaan Fonds,

B. Donker